Přerov - jih a Terminál kombinované dopravy

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 110 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 110 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Plocha pro PZ se nalézá v prostoru, kde dochází ke styku více dopravních systémů: nedokončená dálnice D1, budoucí rychlostní silnice R55, II. tranzitní železniční koridor, přerovské letiště. (Souběh dopravních tras je součástí větve B VI. multimodálního koridoru, jehož bude plánovaná zóna významným prvkem). Navrhovaná rozvojová plocha navazuje přímo na průmyslovou oblast města Přerov. Menší část navrhované plochy pro PZ leží na k.ú. Bochoř.
Funkční náplň: Veřejné logistické centrum (VLC) a Terminál kombinované dopravy (TKD) nadregionálního významu
Stav přípravy/využití: Příprava lokality je ve fázi plánování.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Magistrát města Přerova - odbor koncepce a strategického rozvoje

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:1
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Přerov Kód ORP:7109
Obec:Přerov, Bochoř Kód obce:511382, 512532
Stavební úřad:Přerov

Doprava

Silnice:Lokalita PZ je v dosahu větve B VI. multimodálního transevropského koridoru. PZ je přímo napojena na silnici I/55 (Olomouc - Přerov - Břeclav -Rakousko), dále zprostředkovaně je PZ napojena na rozestavěnou dálnici D1 a silnice I/47 a I/48 (Hranice na Moravě - Nový Jičín - Ostrava) a na další silnice II. třídy. V dlouhodobém výhledu po dobudování hlavních silničních staveb v Olomoucké aglomeraci, bude PZ moci využívat dopravních vazeb na dokončenou dálnici D1a rychlostní silnice R55 a R35.
Železnice:Lokalita při větvi VI. multimodálního transevropského koridoru; II. tranzitního železničního koridoru (trať č. 330) Bohumín - Ostrava - Přerov - Břeclav a III. tranzitního koridoru (trať. č.270) Cheb - Praha - Přerov - Ostrava -Petrovice s žst. Přerov a nákladovým překladištěm při východním okraji zóny. Příznivé podmínky pro zavlečkování ze žst. Přerov.
Letiště:Vojenské letiště se smíšeným provozem Přerov - Bochoř 4 km; veřejné vnitrostátní letiště Olomouc - Neředín (v návrhu mezinárodní) - 30 km; mezinárodní veřejné letiště Brno - Tuřany 75 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu dostupnost na vodní cestu DOL.

Technická infrastruktura

Lokalita PZ má vhodné podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu. Zásobování vodou - prostřednictvím napojení na městské systémy; pro PZ je navržena oddílná kanalizace; vedení VN 22 kV situováno přímo v lokalitě (nutno vybudovat trafostanici); navržena je plynová regulační stanice vysokotlak/středotlak a přípojka plynovodu středotlak; možnost připojení na systém centrálního zásobování teplem Přerov (nutno vybudovat přípojku cca 0,5 km a výměníkovou stanici).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Přerova.

Limity a střety zájmů

Plocha se nalézá v záplavovém území a realizace záměru je proto podmíněna uskutečněním protipovodňových opatření. OP III. stupně minerálních vod Horní Moštěnice, OP letiště (výškové omezení staveb).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz