Hodonín - Nesyt

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 24 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna leží na zemědělských plochách u jihozápadního okraje zastavěného území obce. Rozvojové plochy sestávají ze dvou dílčích částí - severní a jižní, oddělených biokoridorem meandrů ramene řeky Moravy.
Funkční náplň: Plochy výrobních aktivit.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; MěÚ Hodonín.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:7
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Hodonín Kód ORP:6206
Obec:Hodonín Kód obce:586021
Stavební úřad:Hodonín

Doprava

Silnice:Severní část zóny je situována ve vzdálenosti 1 km od komunikace I/51, která však vede zastavěnou částí Hodonína. Je navržena přeložka silnice I/51 (obchvat). Dopravní napojení zóny bude provedeno z této obchvatové silnice. Jižní část zóny je dnes obtížně přístupná, v budoucnu by měla být rovněž napojena z plánované obchvatové komunikace.
Železnice:V blízkosti koridorová trať č. 330 (II. TŽK); žst.Hodonín - cca 2,5km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Břeclav - cca 20km; veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 37km, mezinárodní veřejné letiště Brno -Tuřany - dostupnost cca 50 km.
Lodní doprava:Návaznost na dunajskou vodní cestu - v přípravě přístav Břeclav (cca 20 km).

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě dostupné na hranici pozemku. Vodovod: DN 110; Kanalizace: DN 600; Plyn: DN 225; El.energie: 22 kV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hodonín.

Limity a střety zájmů

Ochranná pásma technické infrastruktury (VTL, VN 22kV a 110 kV), CHOPAV , využití zóny omezuje i navržená trasa přeložky silnice I/51, která lokalitou prochází.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz