CTPark Brno - South, Šlapanice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 81 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 81 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Navrhovaná PZ se nachází na jihovýchodním okraji Brna, přiléhá ze západní strany k zastavěnému území obce Šlapanice. PZ je vymezena na západě ulicí Evropská; na jihu koridorem pro novou trať Brno - Přerov a vysokorychlostní tratí (VRT); na východě navrhovanou obslužnou komunikací dle platného ÚP Šlapanice; na severu stávající železniční tratí Brno - Přerov.
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna není připravena, je evidována jako územní rezerva.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru ve formě územní rezervy.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje jako územní rezerva.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (rozpracováno), MěÚ Šlapanice - stavební úřad.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:4
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Šlapanice Kód ORP:6216
Obec:Šlapanice Kód obce:583952
Stavební úřad:Šlapanice

Doprava

Silnice:Lokalita je v dosahu dálnice D1 Praha - Brno. Je vhodně napojitelná na připravované silniční propojení nové dálniční křižovatky na D1 v prostoru Černovické terasy s letištěm Brno-Tuřany. Podmínkou pro možnost realizace PZ je mj. přednostní realizace páteřní obslužné komunikace s napojením na ulici Kobylnickou. Ta zajistí podmínky pro vyloučení průjezdu nákladní dopravy obytným územím Šlapanic, která vznikne provozem PZ.
Železnice:Lokalita je v dosahu hlavní celostátní tratí č. 340 a 300 Brno - Brno-Holubice - Přerov a vlečky, vedené z žst. Slatina - 1,5 km. Možnost zavlečkování je příznivým předpokladem pro výstavbu logistického areálu v bezprostřední vazbě na mezinárodní letiště.
Letiště:Lokalita těsně přiléhá k severnímu okraji areálu mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany.
Lodní doprava:V návrhu přístav Hodonín - 60 km (podmíněno napojením na Dunaj - součást výhledově sledovaného průplavního spojení DOL)

Technická infrastruktura

Možnost napojení PZ na všechny zařízení technické vybavenosti (energetika, vodní hospodářství) městských a příměstských systémů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Zóna je zahrnuta v ÚP obce Šlapanice.

Limity a střety zájmů

Složité majetkoprávní vztahy; vysoký podíl půdy zařazené v nejvyšších třídách ochrany (včetně meliorovaných ploch); urbanistická poloha PZ v kontaktu s příměstským osídlením.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz