Žďár nad Sázavou - Jamská

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 38 ha
Využívaná plocha: 18,5 ha - tj. 48,5%
Volná plocha: 19,5 ha - tj. 51,5%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je lokalizována na jihovýchodním okraji města s vazbou na významné silniční a železniční komunikace, zóna volně navazuje na stávající průmyslovou oblast města.
Funkční náplň: Průmyslová a zemědělská výroba, výrobní služby, logistika, technické služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z poloviny využívána. Firmy zastoupené v PZ: Arrow-zdravotnická technika; Vamafil spol. s.r.o. - technické příze; KOVO Koukola s.r.o. - kovoobrábění; Vodaservis s.r.o. - zařízení pro úpravu vody; Cooper s.r.o. - automobilový průmysl; MteZ s.r.o. - modelová zařízení; Unipres s.r.o. - polygrafie; Mobilbox s.r.o.- automobilový průmysl; Střechokomplex; PKS Mont a.s. Zbývající pozemky jsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou a jsou k dispozici pro další investory.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ Žďár nad Sázavou - odbor rozvoje a územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:VY Číslo kraje:10
Identifikace zóny:5
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Žďár nad Sázavou Kód ORP:6115
Obec:Žďár nad Sázavou Kód obce:595209
Stavební úřad:Žďár nad Sázavou

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná od silnic II/150 (ze severu) a I/37 (od jihu) s návazností na dálnici D1; MÚK Velké Meziříčí - cca 34 km, MÚK Jihlava - cca 39 km.
Železnice:Zóna navazuje na celostátní železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod - Brno a na regionální železniční trať č. 251 Žďár n.S. - Nové Město n.M; žst. Žďár nad Sázavou - cca 1 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Brno - dostupnost cca 70 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna má zajištěné napojení na základní subsystémy technického vybavení: vodovodní řad, dešťovou i splaškovou kanalizaci, vedení VN i NN, plynovod STL a regulační stanice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta ve schváleném ÚP Žďár nad Sázavou.

Limity a střety zájmů

Respektování krajinného rázu a urbanistické polohy vůči městu, průmyslová zóna je situována v rámci území CHKO Železné hory. V lokalitě není evidována žádná ekologická zátěž ani chráněné území. Nutno respektovat ochranná pásma technické infrastruktury.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz