Bystřice nad Pernštejnem

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 53 ha
Využívaná plocha: 14,6 ha ? tj. 27,5%
Volná plocha: 38,4 ha - tj. 72,5%
Geografická poloha: PZ je situována na jihozápadním okraji města Bystřice nad Perštejnem (cca 10 000 obyvatel), v těsném sousedství železničního nádraží. PZ je rozčleněna na osm oblastí, prochází jí železniční trať č. 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, drobná průmyslová výroba, služby.
Stav přípravy/využití: PZ je již částečně využívána, zastoupené společnosti jsou : LOO s.r.o., MEGA - TEC s.r.o., Loukota Slavomil, CORMEN s.r.o. Nevyužívané pozemky jsou převážně ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, z menší části ve vlastnictví soukromého subjektu
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumetnaci.
Zdroj informací: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem - stavební úřad, Kraje Vysočina - odbor regionálního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:VY Číslo kraje:10
Identifikace zóny:2
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Bystřice nad Perštejnem Kód ORP:6101
Obec:Bystřice nad Perštejnem Kód obce:595411
Stavební úřad:Bystřice nad Perštejnem

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojena na silnici II/388 Ostrov n. Úslavou (I/37) - Bystřice n. Pernštejnem (II/180) - Rovečná, návazně (2,5 km) na silnici II/150 Brzolice (D1 E50, E65) - Žďár n. Sázavou (I/37) - Prostějov (R46 E462) - Přerov (I/55, v návrhu D1). Vztah k dálnici D1, E50, E65 Praha - Brno - Vyškov - Lipník n. Bečvou zajištěn prostřednictvím silnic II. třídy - MÚK Velké Meziříčí - 35 km, MÚK Velký Beranov - 47 km. V územním plánu obce navržená plocha pro přeložku silnice II/388 a II/357, tzv. severojižní propojení - vede po obvodu PZ. Součástí je i propojovací komunikace se silnicí III. třídy směrem na Věchnov. Obchvat pro obsluhu průmyslových ploch.
Železnice:Lokalita je v dosahu regionální železniční tratě č. 251 Tišnov - Žďár nad Sázavou s oboustrannou návazností na celostátní hlavní trať č. 230 Havlíčkův Brod - Brno. K zavlečkování lze využít vlečkovou kolej ze žst. Bystřice nad Pernštejnem.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Jihlava 50 km; mezinárodní veřejné letiště Brno - Tuřany 72 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu

Technická infrastruktura

PZ má k dispozici kompletní napojení na technickou infrastrukturu, která je přivedena k hranicím pozemku. Na území se nachází tyto inženýrské sítě: voda DN 160PVC, plyn DN 90 plast, STL 0,4 Mpa, komunikace š. 7,5 m pro těžkou dopravu, elektřina VN 22 kV, kanalizace - jižní část splašková DN 200 tlaková, severní část DN 300 gravitační. Způsob připojení na přívod elektrické energie závisí na požadovaném příkonu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD: PZ je zahrnuta ve schváleném ÚP Bystřice nad Pernštejnem.

Limity a střety zájmů

Území PZ je částečně v ochranném pásmu železnice. Problematická je značná vzdálenost PZ od dálnice D1.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz