Pelhřimov - Ke Skrýšovu

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 26,4 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ; 3,5 ha je v současanosti zastavěn objekty zemědělské výroby - dnes nevyužívané).
Volná plocha: 26,4 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Plocha se nalézá na jihovýchodním okraji města v dostatečné vzdálenosti od významných obytných ploch a historického jádra města. V širším okolí je situována již zcela využitá PZ Lhotka. Zóna je ohraničena na jihu a západě tokem Bělé a Kulíkovým rybníkem, areálem společnosti ICOM transport a.s. na severozápadě a na severu ulicí Skrýšovská. Navazující bývalý areál Oseva bude asanován a začleněn.
Funkční náplň: Středně těžká a lehká průmyslová výroba, zpracovatelský průmysl. V ploše nebudou realizovány stavby obaloven, elektráren, spaloven, kafilérií, jatka, potravinářská výroba, provozy pro zpracování a k výrobě používající toxické a jedovaté látky, nebude umisťován kožedělný, gumárenský, těžký strojírenský průmysl a ani sklady těchto materiálů.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna není zatím připravena. Pozemky jsou ve vlastnictví města Pelhřimov.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumetnaci.
Zdroj informací: Město Pelhřimov - odbor výstavby, investiční odbor, Kraje Vysočina - odbor regionálního rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:VY Číslo kraje:10
Identifikace zóny:3
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Pelhřimov Kód ORP:6110
Obec:Pelhřimov Kód obce:547492
Stavební úřad:Pelhřimov

Doprava

Silnice:PZ je přístupná ze silnice III/1333, která přímo navazuje na silnici I/34 - cca 0,5 km od PZ; návaznost na dálnici D1 - MÚK Humpolec - cca 16 km.
Železnice:Zóna v dostupnosti celostátní železniční trati č. 224; žst Pelhřimov - cca 1 km.
Letiště:Veřejná vnitrostátní letiště Jihlava, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Tábor v okruhu do cca 45 km. Veřejná mezinárodní letiště Praha-Ruzyně a Brno-Tuřany do cca 110 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu

Technická infrastruktura

Plocha může být připojena na již existující inženýrské sítě, které se nacházejí v sousedství : vedení zemního plynu, elektrická energie, zásobování vodou, kanalizace a telekomunikační spojení.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD: PZ je zahrnuta ve schváleném ÚP města Pelhřimov.

Limity a střety zájmů

Respektování krajinného rázu, funkční náplň průmyslové zóny musí odpovídat a vyhovovat urbanistické poloze na okraji Pelhřimova. Nutno respektovat OP silnice. OP bývalého zemědělské areálu a OP průmyslového areálu ICOM jsou vymezena v ÚP Pelhřimov. V jihovýchodní části PZ a podél východních hranic je stávající lokální ÚSES - interakční prvek.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz