Hlinsko

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 20 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 20 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situována na severozápadním okraji zastavěného území Hlinska (poblíže další rezervní průmyslové zóny menšího rozsahu), při žst.Hlinsko. Z jihu je zóna vymezena železniční tratí, ze severu navrhovanou trasou elektrického vedení VVN 110kV.
Funkční náplň: Plocha výroby a skladování - lehký průmysl.
Stav přípravy/využití: V současnosti je PZ ve fázi řešení majetkoprávních poměrů (výkup pozemků od soukromých osob do vlastnictví města). Většina pozemků stále ve vlastnictví velkého počtu lidí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ Hlinsko - odbor investic a městského majetku, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:8
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Hlinsko Kód ORP:5302
Obec:Hlinsko Kód obce:571393
Stavební úřad:Hlinsko

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna návazně zpřístupněna od silnice I/34 (dostupnost cca 1,5 km) prostřednictvím silnice II/343 (cca 0,7 km) a navazující silnice III. třídy (cca 1 km). Přímé napojení na silnici I/34 možné po realizaci přeložky se severozápadním obchvatem Hlinska - koridor v těsném doteku s jižním okrajem lokality. Dostupnost dálnice D1 - MÚK Jihlava - 47 km, výhledové R35 (prostor Litomyšle) - cca 50 km.
Železnice:Průmyslová zóna přiléhá ze severozápadu k celostátní trati č.238 Rosice nad L. - Hlinsko - Havlíčkův Brod, žst. Hlinsko - v místě. Dostupnost koridorové tratě (I.a III. TŽK) - žst. Pardubice cca 45 km.
Letiště:Veřejné mezinárodního letiště Pardubice - 40 km, veřejná vnitrostátní letiště Skuteč a Chotěboř v dosahu do cca 15 km.
Lodní doprava:Výhledově využitelná Labská vodní cesta; navrhovaný přístav Pardubice - cca 42 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice).

Technická infrastruktura

Lokalita má k dispozici připojení na hlavní subsystémy technické vybavenosti s dostatečnou kapacitou.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hlinsko.

Limity a střety zájmů

PZ musí respektovat ochranné pásmo silnice a železnice. Složité majetkoprávní poměry.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz