Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 44 ha
Využívaná plocha: 8,4 ha - tj. cca 19%
Volná plocha: 35,6 ha - tj. cca 81%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území města Svitavy, na západní straně je vymezena stávající průmyslovou oblastí, na východě trasou navrhované komunikace I/43 (obchvat města).
Funkční náplň: Plocha výroby a skladování.
Stav přípravy/využití: PZ ve výstavbě a provozu, je vybavena infrastrukturou. Funguje zde již několik firem: Fibertex (Dánsko) - výroba netkaných textilií; RS plast (ČR) - technické výlisky z plastů; VÁHY - JAS, s.r.o. - výroba mostních vah. Majetkoprávní vztahy v celém území jsou zcela dořešeny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MěÚ Svitavy - odbor výstavby, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:5
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Svitavy Kód ORP:5312
Obec:Svitavy Kód obce:577731
Stavební úřad:Svitavy

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna napojena ze silnice I/43-E461 prostřednictvím silnice III. třídy - 0,5 km, výhledově z přeložky silnice I/43 v trase východního obchvatu města (MÚK Svitavy-sever, MÚK Svitavy-jih). Vazby na výhledovou R35 (MÚK Svitavy - 5 km, variantně MÚK Opatov -15km), vazba na výhledovou R43 - cca 20 km (MÚK Moravská Třebová).
Železnice:Průmyslová zóna je z východní strany částečně v kontaktu s koridorovou tratí č.260 (I. TŽK), železniční stanice Svitavy - 0,2 km. PZ je zavlečkovaná.
Letiště:Veřejná vnitrostátní letiště Polička a Moravská Třebová v dostupnosti do cca 20 km, veřejná mezinárodní letiště Brno, Tuřany - 73 km, Pardubice - 90 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální vazba na labskou větev průplavního spojení DOL; veřejný přístav Česká Třebová.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je kompletně dokončena.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Svitavy.

Limity a střety zájmů

Území protíná a na dvě části rozděluje vedení VVN 110 kV (ochranné pásmo), bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz