Vysoké Mýto - Severozápad

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: Nezjištěno.
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je lokalizována na severozápadním okraji zastavěného území města Vysoké Mýto, z východu je vymezena komunikací I/35 (E442) a železniční tratí, ze západu trasou navrhované přeložky I/35 (obchvat města).
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní a občanské vybavení komerční
Stav přípravy/využití: Záměr na realizaci PZ je pozastaven z důvodu nevyjasněného vedení rychlostní silnice R35 v těsné blízkosti PZ. S vybudováním PZ Vysoké Mýto SZ je počítáno po definitivním stanovení trasy R35.
Platnost záměru: Platnost záměru je pozastavena z důvodu nevyjasněného vedení komunikace R35 v těsné blízkosti PZ.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: MÚ Vysoké Mýto - odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubického kraje - oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:6
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Vysoké Mýto Kód ORP:5314
Obec:Vysoké Mýto Kód obce:581186
Stavební úřad:Vysoké Mýto

Doprava

Silnice:Průmyslová zóna situována západně v doteku se silnicí I/35 (E442). Perspektivní možnost silničního napojení na výhledově sledovanou R35 (nestabilizovaný úsek), dle výsledného řešení R35 - MÚK v dosahu cca 2 - 5 km.
Železnice:Průmyslová zóna přiléhá ze západu k regionální koncové železniční trati č.018 Litomyšl - Vysoké Mýto - Choceň; žst. Vysoké Mýto - cca 2 km. Dostupnost koridorové tratě (I. a III. TŽK) - žst. Choceň v dosahu cca 9 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 38 km, veřejné vnitrostátní letiště Vysoké Mýto - cca 5 km jihovýchodně, veřejná vnitrostátní letiště Ústí nad Orlicí, Skuteč vv dosahu do cca 20 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu potenciální vazba na labskou větev průplavního spojení DOL; veřejné přístavy Česká Třebová, Pardubice.

Technická infrastruktura

Vhodné podmínky pro napojení na městské systémy technického vybavení: zásobování vodou, kanalizace, energetické zásobování - elektroenergetika a plyn. Centrální zásobování teplem se nepředpokládá.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:Platnost záměru v ÚP závisí na vyjasnění vedení komunikace R35.

Limity a střety zájmů

CHOPAV . OP vzletové a přistávací dráhy prostoru Oklikov a neveřejného mezinárodního letiště Vysoké Mýto. Územím prochází trasa VTL plynovodu. Nevyjasněné trasování rychlostní silnice R35.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz