Trutnov - Krkonošská

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 22,6 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 22,6 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Zóna se nachází v severní části administrativního území města Trutnov na převážně volných zemědělských plochách u silnice I/14,která ohraničuje zónu ze severovýchodu.
Funkční náplň: Komerční zařízení, lehký průmysl s nízkou ekologickou zátěží, věda a výzkum, technologická centra.
Stav přípravy/využití: Všechny územně plánovací a projektově realizační podmínky byly splněny, v současné době je bezprostředně zahajována výstavba PZ developerskou společností MAPON a.s., jíž byl schválen pronájem a následný prodej PZ (69% území PZ je ve vlastnictví města Trutnov).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Internetové stránky města Trutnov - www.trutnov.cz, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:16
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Trutnov Kód ORP:5214
Obec:Trutnov Kód obce:579025
Stavební úřad:Trutnov

Doprava

Silnice:Lokalita v těsné blízkosti silnice I/14 s návazností na silnici I/16 - cca 1 km. Výhledová návaznost na plánovanou rychlostní silnice R11; MÚK Nový Rokytník - cca 5,5 km. Vydáno stavební povolení na okružní křižovatku, kterou bude PZ napojena na silnici I/14. Dokončený úsek dálnice D11 k Hradci Králové - 55 km.
Železnice:Zóna v doteku s regionální koncovou tratí č. 045 a v blízkosti uzlu celostátních tratí č. 040, 043 a 032; žst. Trutnov - cca 1 km. Napojení zóny vlečkovou kolejí není možné.
Letiště:Veřejná vnitrostátní letiště Vrchlabí, Jaroměř - dostupnost do cca 35 km. Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 45 km, veřejná mezinárodní letiště Pardubice - cca 75 km, Praha-Ruzyně - cca 140 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 105 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 75 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Napojovací body technické infrastruktury jsou na hranici zóny. Připravena stavební povolení pro vybudování inženýrských sítí.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Trutnov ? změna č. 1 (2001). Pro lokalitu je zpracována urbanistická studie PZ Krkonošská - Trutnov.

Limity a střety zájmů

Poloha v blízkosti ochranného pásma KRNAP, zábor zemědělské půdy. Majetkoprávní vztahy (část je ve vlastnictví firmy Arkádia a.s.); svažitost pozemku (převýšení 36 m) - je nutné počítat s terasovitou výstavbou; stanovena zastavitelnost PZ 50-60%, 25% určeno pro zeleň. Lze předpokládat vliv na krajinný ráz.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz