Nový Bydžov - Zábědov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 47 ha (PZ západ 24 ha; PZ východ 23 ha)
Využívaná plocha: 10 ha (západ) - tj. Cca 21%
Volná plocha: 37 ha - tj. cca 79%
Geografická poloha: Zóna se nachází u Nového Bydžova v lokalitě Zábědov po obou stranách silnice II/237 ve směru na Chlumec nad Cidlinou.
Funkční náplň: Výroba a skladování, těžký i lehký průmysl a energetika.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je zainvestována a připravena k využití. Realizace PZ je rozdělena do 4 etap. Firmy umístěné v PZ: Pechiney Čechobal, s.r.o. - výroba obalů na potraviny (Amcor Flexibles Skřivany s.r.o.); Multi-Wing CZ s.r.o., KASI spol. s.r.o. Vlastníkem PZ je město Nový Bydžov. Rozlohu 6,5 ha zaujímá fotovoltaická elektrárna - Kopidlno FVE s.r.o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: MěÚ Nový Bydžov ? Odbor investic a rozvoje; Internetové stránky města Nový Bydžov: www.novybydzov.cz, informační materiál "Investujte v Královéhradeckém kraji" - vydal KHK 2007, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:14
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Nový Bydžov Kód ORP:5212
Obec:Nový Bydžov Kód obce:570508
Stavební úřad:Nový Bydžov

Doprava

Silnice:Lokalita je přístupná ze silnice II/327 s návazností na silnici I/11 - dostupnost cca 11 km. Dokončený úsek dálnice D11 - vzdálenost cca 12 km na MÚK Levín. Vybudována páteřní komunikace PZ napojená na silnici II/327 Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou. Průmyslovou zónu protíná návrh koridoru obchvatu Nového Bydžova a II/324 Skochovice.
Železnice:Blízkost celostátní železniční tratě č. 040; žst. Nový Bydžov - cca 1 km. Vlečka není plánována.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 45 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - 52 km, mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - cca 85 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 32 km, přístav Kolín - cca 40 km.

Technická infrastruktura

Vodovod, kanalizace, plynovod i el.energie jsou v místě. Je možné napojení na stávající vodovod Zábědova, který je před rekonstrukcí, profil DN 150 mm. Kanalizace - odpadní vody je možno pomocí přečerpávací stanice vypouštět do stávající kanalizace obce. Dešťové vody budou svedeny do meliorační vodoteče, procházející středem pozemku. Plyn - je možné připojení na STL plynovod. Elektrická energie - na hranici pozemku je vedení VN 304, je navržena stožárová trafostanice T19. PZ část západ je kompletně napojena na technickou infrastrukturu (plyn, vodovod, kanalizace, elektrické vedení, telekomunikace).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Nový Bydžov.

Limity a střety zájmů

Částečné omezení využití si vynutí existence vodoteče a ochranné pásmo vrchního vedení VN.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz