Smiřice - Průmyslová zóna

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 54 ha
Využívaná plocha: 12 ha + 14 ha fotovoltaika -tj.48%
Volná plocha: cca 28ha ? tj. 52%
Geografická poloha: Zóna se nachází na zemědělských plochách východně od Smiřic, těsně přiléhá k silnici I/33.
Funkční náplň: Průmyslová výroba šetrná k prostředí, sklady.
Stav přípravy/využití: PZ je schválena v územním plánu obce Smiřice a Holohlavy. 12 ha stav - výroba lehká, 14 ha fotovoltaická elektrárna. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Městský úřad Smiřice - odbor výstavby, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování, informační materiál "Investujte v Královéhradeckém kraji" - vydal KHK 2007.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:15
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec:Smiřice, Holohlavy Kód obce:570877, 570028
Stavební úřad:Smiřice

Doprava

Silnice:Návaznost zóny na silnici I/33. Výhledově příznivá vazba na plánovanou D11; MÚK Smiřice - cca 1 km. Dálnice D11 dostavěna k Hradci Králové - cca 20 km.
Železnice:Celostátní železniční trať č. 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř v doteku; žst. Smiřice - cca 1 km.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 15 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - 45 km, mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - cca 125 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 75 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 45 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravay.

Technická infrastruktura

Voda - nutné vybudovat vodovodní přípojku v délce cca 0,7 km - napojení na vodovodní řad Holohlavy - Smiřice, dále také splaškovou kanalizaci a ČOV. Elektrická energie - venkovní vedení 35 kV. Žádoucí je provedení rekonstrukce stávajícího venkovního vedení 35 kV z rozvodny Neznášov zdvojením v délce cca 7,7 km, odbočka 35 kV do prostoru zóny, transformovna 35/04 kV. Plyn - VTL plynovod v blízkosti areálu, cca 0,3 km regulační stanice Kršovka. Nutné je vybudování VTL přípojkuy a regulační stanice VTL/STL.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Smiřice a ÚP Holohlavy (2010).

Limity a střety zájmů

Zábor zemědělského půdního fondu a předpoklad archeologických nálezů. Složité majetkoprávní poměry; není možné přímé napojení na silnici I/33 (pouze přes místní komunikace a silnice III. třídy).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz