Lánov - Kovársko

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 30 ha (možnost využít 15 ha, dalších 15 ha zůstává jako ochranné pásmo)
Využívaná plocha: 1 ha - tj. cca 3% celkové rozlohy (cca 7% využitelné části)
Volná plocha: 29 ha - tj. cca 97% z celkové rozlohy
Geografická poloha: Zóna se nachází jižně od stávající silnice I/14 a leží na převážně zemědělských půdách východně od jádrového prostoru obce Lánov.
Funkční náplň: Služby, lehký průmysl.
Stav přípravy/využití: PZ je schválena v územním plánu obce, probíhají výkupy pozemků a probíhá projektová příprava komunikací a inženýrských sítí. Předpokládá se využití PZ pro subdodavatele závodu Škoda Vrchlabí. Část PZ je v majetku obce. Obec získala do vlastnictví převodem od Pozemkového fondu dvě zpevněné účelové komunikace vedoucí po obvodu průmyslové zóny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: OÚ Lánov, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:10
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Vrchlabí Kód ORP:5215
Obec:Lánov Kód obce:579432
Stavební úřad:Vrchlabí

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná přímo od silnice I/14. Návaznost na silnice I/16 a I/37 v Trutnově - cca 30 km. Návaznost na R10 - MÚK Mladá Boleslav - cca 70km, výhledově na R11- cca 35 km.
Železnice:Regionální koncová železniční trať; žst. Vrchlabí - cca 4 km. Zavlečkování je nereálné. Návaznost na celostátní trať č. 040; žst. Kunčice nad Labem - cca 7 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Vrchlabí - cca 5 km, v dostupnosti veřejná vnitrostátní letiště Jičín a Dvůr Králové. Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 74 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 100 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Chvaletice - cca 130 km, navrhovaný přístav Pardubice - dostupnost cca 100 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Zásobování vodou - PZ je napojena na vodovod. Kanalizace - PZ lze připojit na obecní ČOV, jejíž kapacita je dostatečná, ČOV je lokalizovaná ve vzdálenosti 200 m od západní hranice pozemku. Zásobování plynem - přívod plynu je ve vzdálenosti cca 100 m od PZ. Na východním cípu PZ bude zahájena výstavba bioplynové stanice. Elektrická energie - vedení VN je situováno na hranici pozemku PZ, nutno zajistit transformaci elektrické energie, k realizaci jsou připravovány dvě trafostanice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Lánov.

Limity a střety zájmů

Plné využití území omezuje existence vzdušného vedení VN 35 kV a VTL plynovodu, která přecházejí přes pozemky a dále prvky zelených pásů doprovodu místní vodoteče. Nevyjasněné majetkové vztahy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz