Kopidlno - Průmyslová zóna

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 84 ha
Využívaná plocha: Cca 10,5 ha - tj. 12,5%
Volná plocha: Cca 73,5 ha - tj. Cca 87,5%
Geografická poloha: Zóna se nachází na zemědělských pozemcích západně od Kopidlna za navrhovaným obchvatem silnice I/32.
Funkční náplň: Lehký průmysl, sklady.
Stav přípravy/využití: PZ je schválena v územním plánu. Cca 4 ha v majetku firmy G&G Future Solutions, Ltd. Cca 15-20% pozemků v PZ je v majetku města, zbývající volné pozemky jsou ve vlastnictví velkého množství soukromých vlastníků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Městský úřad Kopidlno, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:12
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Jičín Kód ORP:5207
Obec:Kopidlno Kód obce:573060
Stavební úřad:Kopidlno

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná přímo ze silnice II/ 280 s návazností na silnici I/32 cca 1,5 km. Návaznost na dálnici D11; MÚK Poděbrady, východ - cca 28 km.
Železnice:Celostátní železniční trať č. 061 v těsné blízkosti lokality; žst. Kopidlno - cca 0,5km. Plánována železniční vlečka.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Hradec Králové - cca 65 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - 85 km, mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - cca 70 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Kolín - cca 42 km.

Technická infrastruktura

Skupinový vodovod ze zemního vodojemu, který je napájen přes zásobovací řad PVC DN 150 je na hranici pozemku. Jednotná a splašková kanalizace je v dosahu na hranici pozemku. Počítá se s rekonstrukcí stávající ČOV. Dešťové vody budou odváděny do potoka Mrlina. Plyn - plánuje se napojení na VTL plynovod DN 150, PN 40 Jičín - Libáň - Osenice. Elektřina VN 392 a VN 393 vedou na hranici pozemku - plánuje se vybudování kabelových trafostanic.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta ve změně č. 1 ÚPN SÚ Kopidlno (2003).

Limity a střety zájmů

Zábor zemědělské půdy, přes východní část zóny vede navržená přeložka silnice II/280. Nevyjasněné majetkové vztahy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz