Solnice - Jih (Na skále)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 37 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 37 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóny je situována v jihovýchodní části obce Solnice a částí své plochy zasahuje na území města Rychnov nad Kněžnou. Trojúhelníkové území je východně ohraničeno železniční tratí, západně silnicí I/14 a severní hranici tvoří navržená přeložka silnice II/321. Průmyslová zóna je navržena na plochách zemědělského půdního fondu v dostatečné vzdálenosti od obytného území sídel Solnice a Kvasiny.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, služby, administrativa, garáže, obchodní zařízení.
Stav přípravy/využití: PZ je zahrnuta v územním plánu Solnice, je zpracována urbanistická studie zóny (na původních 50 ha) a část pozemků je nabízena investorům. Nejsou provedeny výkupy části pozemků od soukromých vlastníků. V PZ nejsou umístěny žádné firmy. Předpokládá se umístění subdodavatelů firmy Škoda-auto, a.s. Kvasiny. Vlastnické poměry: část v soukromém vlastnictví, část stát a obec. Rozvoj PZ je rozdělen do 3 etap - 1. etapa (18,7 ha) je nabízena investorům, 2. etapa (16,7 ha) vázne na výkupech pozemků a 3. etapa (14,6 ha) je výhledová, z větší části nezastavitelná.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Agentura CzechInvest, regionální kancelář v Hradci Králové, MěÚ Solnice, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování. Urbanistická studie PZ Solnice - Jih (Ateliér Regio 2001); informační materiál "Investujte v Královéhradeckém kraji" - vydal KHK 2007.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:5
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Rychnov nad Kněžnou Kód ORP:5213
Obec:Solnice, Rychnov nad Kněžnou Kód obce:576808, 576069
Stavební úřad:Rychnov nad Kněžnou

Doprava

Silnice:Lokalita při silnici I/14 Liberec (I/13) - Trutnov - Ústí n. Orlicí - Třebovice (I/43). Je vybudována nová přístupová komunikace do firmy Škoda-auto a.s. Kvasiny (přeložka silnice II/321), která navazuje na silnici I/14 v úseku Solnice-RK. Tato přeložka vede podél PZ. Dokončený úsek dálnice D11 k Hradci Králové - cca 50 km.
Železnice:Lokalita vymezená podél koncové regionální tratě č. 022 Solnice-Častolovice s návazností na celostátní trať č. 020 Velký Osek - Hradec Králové - Letohrad. Nejbližší žst. Solnice - 1,8 km. Příznivé podmínky pro zavlečkování PZ.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Žamberk - 27 km, mezinárodní veřejné letiště Pardubice - 40 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s koncovým přístavem Chvaletice - 65 km; součást IV. multimodálního koridoru. V návrhu koncový přístav Pardubice - 42 km. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice ? ve stavu přípravy).

Technická infrastruktura

Vlastní území průmyslové zóny nemá vybudovanou technickou infrastrukturu. Lokalitu lze napojit na veřejný vodovod a po dokončení výstavby na čistírnu odpadních vod v Solnici, odvedení splaškových vod si vyžádá výstavbu čerpací stanice. Severně od zóny prochází elektrické vedení VN 35 kV, k němuž budou připojeny navržené trafostanice. Územím zóny prochází vrchní vedení 110 kV a VTL plynovod, navrženo je odbočení plynovodu do regulační stanice VTL/STL a výstavba středotlakého páteřního rozvodu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Solnice (2009). Pro PZ je zpracována urbanistická studie.

Limity a střety zájmů

Realizace zóny si vyžádá zábor kvalitních zemědělských půd. Dosud nejsou zcela vypořádány vlastnické vztahy ke všem pozemkům. Uspořádání zóny musí respektovat polohu stávající nadřazené infrastruktury vč. ochranného pásma dráhy. Potenciální problém nedostatku pracovních sil vzhledem k bezprostřední blízkosti největšího zaměstnavatele v regionu (Škoda-auto, a.s. Kvasiny). Část plochy PZ je nezastavitelná - lesní porost a svažité území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz