Jičín - Průmyslová zóna I, II, III

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: PZ I: 34 ha; PZ II: 25,3 ha; PZ III: 11,6 ha (celkem 70,9 ha)
Využívaná plocha: PZ I: 19,6 ha - tj. 58%; PZ II: 20,3 ha - tj. 71,5%; PZ III dosud nevyužívaná
Volná plocha: PZ I: 14,4 ha - tj. 42%; PZ II: 5 ha - tj. 19,8%; PZ III: 11,6 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je umístěna v jihovýchodním sektoru města Jičín, v prostoru vymezeném železniční tratí, silnicí I/16 a silnicí III/32833. PZ vzniká od roku 1995 na plochách zemědělských půd a v současnosti je k dispozici cca 50 ha volných ploch ve třech dílčích lokalitách.
Funkční náplň: Průmysl, sklady.
Stav přípravy/využití: PZ I a II jsou využívány; PZ III je bez využití, její realizace je mj. závislá na na výkupu některých pozemků, většina volných pozemků je ve vlastnictví města Jičín. Firmy umístěné v PZ I: Continental Teves CR, s.r.o. - výroba automobilových komponentů; AEG Components, s.r.o. - elektrotechnika; M. Preymesser, s.r.o. - logistika; C.S.Cargo, s.r.o. - doprava, logistika; Wolf export-import - výroba nábytku; STK 3606 Jičín - stanice technické kontroly. Firmy umístěné v PZ II: Kobit, s.r.o. - výroba a prodej strojů na údržbu komunikací; TPC, s.r.o. - velkoobchod, maloobchod s výpočetní technikou; Tospra - stavebnictví; MLK, s.r.o.; Masokombinát Jičín - potravinářství.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta v Návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje.
Zdroj informací: Agentura CzechInvest, Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování, informační materiál "Investujte v Královéhradeckém kraji" - vydal KHK 2007.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KH Číslo kraje:08
Identifikace zóny:4
Kraj:Královéhradecký kraj Kód kraje:CZ052
ORP:Jičín Kód ORP:5207
Obec:Jičín Kód obce:572659
Stavební úřad:Jičín

Doprava

Silnice:Lokalita v blízkosti dopravního uzlu silnic I/16 Řevničov - Slaný - Mladá Boleslav - Jičín - Trutnov - Polsko, I/35 E442 Hrádek n. N. - Liberec - Jičín - Hradec Králové - Mohelnice - Valašské Meziříčí - Slovensko (v prostoru Jičína ve společné trase), návazně I/32 Jičín - Poděbrady (D11 - MÚK Poděbrady-východ). V návrhu sledovaná rychlostní silnice R35, v současné době v úseku Trutnov - Úlibice nestabilizovaná, prověřovaná ve třech variantách. Ve variantě severní: napojení lokality na R35 novým přivaděčem v MÚK Valdice (6 km), varianta jižní: napojení lokality v MÚK Jičín-jih (0,7 km), varianta superjižní: napojení lokality na R35 prostřednictvím silnici I/32 s obchvatem Starého Města v MÚK Jičíněves (5,5 km).
Železnice:Lokalita v přímém dosahu celostátní tratě č. 041 Semily - Jičín - Hradec Králové s nejbližší žst. Jičín. Návaznost celostátní tratě č. 060 Staré Město u Jičína - Nymburk (žst. Staré Město 1,5 km). Zavlečkování lokality je podmíněno podrobným prověřením.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - 105 km, veřejné vnitrostátní letiště Liberec - 47 km (v návrhu mezinárodní), veřejné vnitrostátní letiště Jičín - 3 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším stávajícím veřejným přístavem Kolín - 55 km; součást IV. multimodálního transevropského koridoru.

Technická infrastruktura

Technická vybavenost zóny zahrnuje veškerou potřebnou infrastrukturu. Zóna disponuje vodovodní sítí s kapacitou zásobování pitnou vodou 3 l/s a oblast je napojena na kanalizační systém. K dispozici je elektrické vedení VN 35 kV a rozvod nízkého napětí - s disponibilním příkonem 10 MW. Zásobování plynem rozvody VTL a STL plynovodu poskytuje volnou kapacitou regulační stanice 2500 m3/hod.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Jičín.

Limity a střety zájmů

Průmyslová zóna situována na zemědělské půdě, volné plochy částečně v majetku soukromých vlastníků. Plošné rezervy rozděleny do několika dílčích ploch, jejichž uspořádání musí respektovat polohu stávající nadřazené infrastruktury. Další plošný rozvoj limitován polohou silnice I/16. Problém s výkupem pozemků v PZ III.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz