Most - Pod Lajsníkem

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 12 ha; možnosti a předpoklady rozšíření zóny.
Využívaná plocha: 10 h - tj. 83%
Volná plocha: 2 ha - tj. 7%
Geografická poloha: Lokalita je umístěna na jihovýchodním okraji města v návaznosti na městský silniční obchvat v blízkosti Vtelna a rekultivovaného prostoru Benedikt.
Funkční náplň: Nerušící provozy - výroba a služby, které bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Nevhodné aktivity - těžké strojírenství, prvotní zpracování surovin, výroba stavebních hmot, velkokapacitní dopravní závody, sklady pro velkoobchod a aktivity s vysokým dopravním zatížením lokality.
Stav přípravy/využití: Předmětem nabídky jsou pozemky o celkové výměře 12 ha, situovány při jihovýchodním okraji města Mostu (v blízkosti městské části Vtelno), v katastrálním území Most II na neobdělávaných zemědělských pozemcích. Území je připraveno k realizaci průmyslových staveb dle územního plánu (ÚPD) Města Mostu. Plocha určená k zástavbě 70%. Volná plocha cca 2 ha. Jedná se o tři nesouvislé části o velikosti 1,5 ha, 0,15 ha a 0,35 ha. Investoři v zóně: Ros Czech s.r.o. - plastové součásti osobních automobilů; Velkokapacitní sklad nápojů; VEM Tschechien, s.r.o. - výrobce statorů a generátorů.ÚP Most obsahuje další možnosti rozšíření ploch JZ a SV směrem.ÚP Most obsahuje další možnosti rozšíření ploch pro nerušící výrobu a služby JZ a SV směrem.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; Magistrát Mostu - odbor ÚP, výstavby a ekonomického rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:12
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Most Kód ORP:4209
Obec:Most Kód obce:567027
Stavební úřad:Most

Doprava

Silnice:Zóna napojená od jihovýchodu ze stávajících silnic I/27, návazně I/15, od severu ze silnice I/13. Dostupnost sledované a postupně připravované rychlostní silnice R7 (MÚK Bukov) - cca 20km; dostupnost dálnice D8 (MÚK Lovosice) - cca 30 km.
Železnice:Zóna lokalizována v blízkosti celostátních železničních tratí č.130 a č. 123; žst Most - cca 2 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 6 km, neveřejné mezinárodní letiště Roudnice nad Labem - cca 50 km.
Lodní doprava:Veřejné přístavy na Labské vodní cestě; Ústí nad Labem - dostupnost cca 40 km, Lovosice - cca 30 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: přípojka 2 x 22 kV a 1 x 110 kV; pitná voda: napojení na vodovodní řad DN 150; plyn: napojení na stávající VTL a STL plynovod DN 300, kapacita 900 m3/h; kanalizace dešťová: recipient Ždírnický potok, 2 retenční nádrže; splašková i dešťová kanalizace svedena do kanalizačního řadu DN 1000 se zaústěním do centrální ČOV města Mostu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ Pod Lajsníkem zahrnuta do ÚP města Mostu.

Limity a střety zájmů

Využití obou částí zóny musí vyhovovat její urbanistické poloze na okraji města Most a zohledňovat vztahy zóny ke kontaktní zástavbě, zejména obytné.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz