Lovosice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 120 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ (1. a 2. část zóny).
Volná plocha: 120 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ je situována v mimořádně výhodné geografické poloze. Lokalita PZ navazuje na svazek dopravních zařízení republikového a evropského významu (dálnice D8, I. tranzitní železniční koridor, Labská vodní cesta). PZ rozvíjí tradiční průmyslový sektor na JV okraji Lovosic s plným zabezpečením technickou infrastrukturou.
Funkční náplň: 1. část - částečně lehká a těžká průmyslová výroba; 2. část -nespecifikovaná průmyslová výroba
Stav přípravy/využití: Část dříve sledované zóny je využita pro logistické funkce. Nezastavěné části zóny jsou ve fázi přípravy na využití. Jen v menší míře se potvrzuje původní záměr na vznik logistického centra republikového významu. Investoři v zóně: TRCZ, s.r.o.; Aoyama Automotive Fasteners Czech; Tris Czech, s.r.o. aj.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru - korekce ve smyslu redukce logistického centra.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není vymezena v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: MěÚ Lovosice - odbor stavebního úřadu a ÚP; databáze PZ v Ústeckém kraji - aktualizace 13.1.2011

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:13
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Lovosice Kód ORP:4208
Obec:Lovosice Kód obce:565229
Stavební úřad:Lovosice

Doprava

Silnice:1. a 2. část PZ je přímo napojena dálničním přivaděčem na dálnici D8, 3. část PZ je vzdálena cca 1 km od dálnice D8.
Železnice:1. část PZ je vlečkou napojena na I. tranzitní železniční koridor, 2. a 3. část PZ navazuje na nákladové nádraží ČD Lovosice.
Letiště:PZ je vzdálena cca 80 km od Letiště Praha Ruzyně, PZ je vzdálena cca 15 km od letiště Roudnice nad Labem.
Lodní doprava:1. část PZ přímo napojena na říční přístav Prosmyky na Labi, 2.a 3. část PZ je vzdálena od přístavu cca 1 km.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je pro PZ plně zabezpečena. Elektřina: příkon s kapacitou do 20 MW s možností rozšíření na 40 - 120MW; pitná voda: vedení DN 100 napojení na rozvod města Lovosice; technologická voda: možnost napojení na kapacitní vodovod z Labe; plyn: 1. a 2. část PZ napojena na VTL Transgas a.s., 3. část PZ napojena na STL; kanalizace: 1. část PZ napojena na kanalizační řád Lovosic; teplo: PZ je napojena na rozvod páry města Lovosice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Lovosice a v ÚP Lukavec.

Limity a střety zájmů

Část PZ se nachází v inundačním území Labe Q100 (stoletá voda) a výše, v současnosti se buduje ochranný protipovodňový val. Limitujícím hlediskem rozvoje PZ je ochrana ZPF, eventuelně vztah k památkovým zájmům okolních měst (MPR Litoměřice, MPR, NKP Terezín) a k přiléhajícímu území CHKO České středohoří. PZ je v kontaktu s areálem Lovochemie a.s. (zóna haravarijního plánování). Rozsah a náplň rozvojových ploch PZ musí být korigován s ohledem na vlivy provozů na životní prostředí města Lovosic a blízkých obcí (např. Žalhostice).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz