Libouchec - Źďárek

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 70 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: cca 70 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna je vymezena severně od Ústí nad Labem, mezi silnicí I/13 a železniční tratí ČD 132, v přímé návaznosti na trasu dálnice D8 a MÚK. Zóna je situována na úpatí Krušných hor a v těsném kontaktu s územím CHKO České středohoří.
Funkční náplň: Komerční, průmyslové, logistické aktivity, technologický park (nezatěžující životní prostředí).
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové, komerční,logistické zóny, technologického parku je ve fázi plánování a přípravných prací. Mezi uvažované provozy patří např. CPI Park, NUPHARO PARK - technologický park, průmyslový park OUTLET a jiné. Záměry se potýkají s problémy, vyplývajícími z vlastnických vztahů, některá dříve vydaná povolení pozbyla platnost nebo byla zrušena.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK, je upozorněno na rizika lokalizce PZ.
Zdroj informací: OÚ Libouchec; Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:10
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Ústí nad Labem Kód ORP:4214
Obec:Libouchec, Velké Chvojno Kód obce:568058, 555223
Stavební úřad:Libouchec

Doprava

Silnice:Přímá vazba na dálnici D8 - MÚK Knínice a silnici I/13 sledovanou v upravené trase s dílčí přeložkou v prostoru MÚK Knínice. Návaznost na silnici II/528 - silniční přivaděč z Ústí nad Labem k dálnici D8.
Železnice:Zóna v doteku s regionální železniční tratí č. 132 Řetenice - Děčín, s návazností na koridorovou trať č. 090 (I. TŽK) v žst. Děčín - cca 18 km; žst. Malé Chvojno - 3 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 38 km, neveřejné mezinárodní letiště Roudnice nad Labem - dostupnost cca 50 km.
Lodní doprava:Veřejné přístavy na Labské vodní cestě; Ústí nad Labem - dostupnost cca 10 km, Děčín - cca 18 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: vedení VN 22kV prochází areálem PZ; pitná voda: možnost napojení na vodovodní řad z Ústí nad Labem a systém místních skupinových vodovodů; průmyslová voda: místní prameniště; plyn: napojení na vedení VTL; kanalizace: nutno vybudovat oddílnou kanalizaci, ČOV, recipient Klíšský potok. Předpokladem je že zařízení TI budou realizována samostatně jednotlivými investory podle jejich konkrétních potřeb.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP Libouchec a ÚP Velké Chvojno (připravuje se rozšíření PZ v ÚP Libouchec)

Limity a střety zájmů

Situování a rozsah PZ limituje problematika ochrany přírody a krajiny - zóna je umístěna v oblasti hodnotné krajiny na styku CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce a Krušných hor. Lokalizace zóny by mohla dále zhoršit kritickou dopravní situaci na silnici I/13 v úseku MÚK D8 Knínice - Děčín, která je dlouhodobým a nedořešeným problémem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz