Triangle

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 363 ha
Využívaná plocha: 68 ha - tj. 19%
Volná plocha: 295 ha - tj. 81%
Geografická poloha: PZ tvoří areál bývalého vojenského letiště v relativně izolované poloze na křižovatce silnic I. třídy, rovinatý terén, vzdálenost cca 6 km severovýchodně od Žatce, v dobré dostupnosti aglomerací měst Mostu, Chomutova a Loun, PZ vykazuje prostrovou vazbu na PZ Joseph - Havraň a areál elektrárny Počerady.
Funkční náplň: Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje. Lokalizovány zde mohou být i další služby plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v PZ. Zóna Triangle je prioritně zaměřená na umísťování plošně náročných investičních záměrů ve velikostech řádově 20 - 25 ha na jeden investiční záměr.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je vedena jako strategická rozvojová plocha v rámci Ústeckého kraje. Původně se jednalo o areál bývalého vojenského letiště Žatec. Průmyslovou zónu tvoří pozemky o celkové výměře 363 ha. Využitelná rozloha pro investory činí 295 ha. Uvažovaná plocha pro strategického investora činí cca 200 ha, zbývající plocha je určena pro subdodavatele, technické a logistické zázemí zóny a vyvolané služby. Strategická průmyslová zóna Triangle získala v roce 2004 ocenění ?Průmyslová zóna roku 2003? v kategorii ?Brownfield roku?. Jedná se o unikátní projekt přípravy strategické zóny regenerací rozsáhlého území. Celé území, dříve postižené ekologickými zátěžemi, je připraveno pro vstup strategického investora. Geologické a hydrogeologické podmínky pro zakládání staveb jsou příznivé. Území je připraveno k realizaci průmyslových staveb dle územně plánovací dokumentace dotčených obcí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčených obcí.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:1
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Žatec Kód ORP:4216
Obec:Žiželice, Staňkovice, Bítozeves,Velemyšleves Kód obce:567019, 543128, 565997, 566870
Stavební úřad:Žatec, Postoloprty, Žatec

Doprava

Silnice:Lokalita souběžně se silnicí I/7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov - SRN, přímo zpřístupněna navrhovanou komunikací, napojenou ze SZ na silnici I/27 Dubí (I/18) - Most (I/13, I/15) - Žatec - Plzeň - Železná Ruda - SRN, z JV na silnici II/250 Žatec - Raná, návazně ve dvou křižovatkách na silnici I/7. Částečně provedena výstavba rychlostní silnice R7 Praha - Chomutov s MÚK Velemyšleves (I/27) a MÚK Bítozeves (II/250). Plánuje se přestavba silnice I/27 s obchvaty Velemyšlevse a Žíželic.
Železnice:Lokalita v blízkosti celostátních tratí č. 120 Praha - Kladno - Žatec - Chomutov (žst. Žatec - 4,5 km), č. 127 Žatec - Louny (žst. Postoloprty - 6 km), s návaznostmi na celostátní trať č. 160 Žatec - Plzeň. Lokalita je z žst. Postoloprty navržena k zavlečkování s využitím původní vlečky k vojenskému letišti Žatec.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - 20 km, veřejné vnitrostátní letiště Chomutov - 15 km, neveřejné vnitrostátní letiště Žatec-Macerka - 10 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 70 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Lovosice - 50 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Elektřina: v roce 2007 bylo vybudováno nové dvojvedení VVN 2x110 kV z rozvodny Vyškov a chystá se další výstavba 1x110 kV z rozvodny Žatec. V PZ samostatné energocentrum s trafostanicí a spínací stanicí. Pitná voda: vybudována přípojka DN 300 a věžový vodojem, kapacita 25l/s, průmyslová voda: napojení na DN 500, vyrovnávací nádrže 11 000 m3, plyn: vybudována odbočka z VTL a obvodové trasy STL, připravuje se přípojka VTL, kanalizace dešťová: recipient přes retenční nádrže v severní části Chomutovka, v jižní části Ohře, kanalizace splašková: přes čerpací stanici Staňkovice do ČOV Žatec.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP všech dotčených obcí. Je zpracována samostatná koordinační územní studie využití PZ.

Limity a střety zájmů

Dokončeno odstraňování ekologické zátěže způsobené provozem vojenského letiště na severozápadním okraji areálu. Nutnost dokončení výstavby zkapacitnění silnice I/7 na R7 a provedení přestavby silnice I/27.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz