Havraň - Joseph

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 190 ha
Využívaná plocha: 135 ha - tj. 71%
Volná plocha: 55 ha - tj. 29%
Geografická poloha: PZ situována cca 6 km od Mostu v JZ směru, mezi obcemi Havraň a Moravěves, při silnici I/27, leží na rovinatém území zemědělsky intenzivně využívaném bez přirozených prostorových vymezení
Funkční náplň: Průmyslová výroba. Do zóny lze umístit podnikatelské záměry rušících i nerušících druhů výrob a služeb.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již z velké části využita, zbývající cca 1/3 území PZ je k dispozici pro další investory. Celková rozloha průmyslové zóny Joseph činí 190 ha. Volná plocha o velikosti 27,9 ha, kterou tvoří tři různé pozemky o velikostech 19,7 ha, 7,2 ha a 1 ha. V současnosti průmyslovou zónu využívá NEMAK Czech Republic, s.r.o.; STARCAM s.r.o.; RAI MOST, s.r.o. (Recticel Interiors CZ); EUROPAHAUS-HOLZINDUSTRIES, s.r.o.; AFSI Europe s.r.o.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčené obce.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:2
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Most Kód ORP:4209
Obec:Havraň Kód obce:567141
Stavební úřad:Most

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojená na silnici I/27 Dubí (I/18) - Most (I/13, I/15) - Žatec - Plzeň - Železná Ruda - SRN s návazností na silnici I/7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov - SRN (5 km). V návrhu postupná realizace rychlostní silnice R7 Praha - Chomutov s MÚK Velemyšleves (I/27) a přeložka silnice I/27 s obchvaty Velemyšlevse a Žíželic.
Železnice:Lokalita bez přímé vazby na železniční trať. Stanice ČD Most - 8 km, Vlečka MUS a.s. - 5 km
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - 9 km, veřejné vnitrostátní letiště Chomutov - 20 km, neveřejné vnitrostátní letiště Žatec-Macerka - 15 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - 75 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Lovosice - 45 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Elektřina: 70 MW/22 kV, pitná voda: vodovod pitné vody DN 300 včetně čerpací stanice a vodojemu o objemu 200 m3 s průměrným odběrem 21,6 m3/hod., průmyslová voda: DN 300, odběr 2 500 m3/den, plyn: přípojka VTL-DN 200, kapacita RS 6000 m3/hod, cílová kapacita 22000 m3/hod, kanalizace dešťová: DN 500, 800 a 1200, zemní nádrž 4 750 m3, kanalizace splašková: DN 300, ČOV kapacita 160 m3/den, možné zkapacitnění na 4500 EO. Telekomunikace: přípojka k digitální telefonní ústředně v Havrani. Pozn.: Vypouštěné odpadní vody odváděné do ČOV musí vyhovovat limitům splaškové kanalizace. Čištění průmyslových vod musí být zajištěno na pozemku podnikatelského subjektu. Skládka odpadů - Celio (17 km).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPD dotčené obce.

Limity a střety zájmů

100 % plochy PZ na bonitně nejcennější zemědělské půdě, východní okraj PZ je limitován vedením VN, limitem je malá kapacita recipientu odpadních vod, PZ leží v Havraň.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz