Průmyslový zóna Vítkov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 18 ha
Využívaná plocha: Častečně využívaná
Volná plocha: 16,8 ha - tj. 93%
Geografická poloha: Zóna Sokolov - jih se nachází na jižním okraji města, mezi silnicí I/6 Cheb - Karlovy Vary a silnicí II/210 bezprostředně u mimoúrovňové křižovatky těchto komunikací, severně od bývalého lomu Michal. Po okraji lokality vede bývalá silnice Sokolov - Březová - Cheb, která je využívána pro příjezd na střelnici a na rekultivované pozemky výsypky Silvestr.
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Stav přípravy/využití: PZ je zatím v návrhu, dosud volná plocha.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010 Datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Sokolov - odbor rozvoje města; Sokolovská uhelná, a. s.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:6
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec:Sokolov, Dolní Rychnov Kód obce:560286, 538591
Stavební úřad:Sokolov

Doprava

Silnice:Přímá návaznost zóny na silnici I/6, postupně realizovanou jako rychlostní čtyřpruhovou silnici R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb a na silnici II/210. Po okraji lokality vede bývalá silnice Sokolov - Březová - Cheb.
Železnice:Dostupnost celostátní železniční tratě trať č.140 Cheb - Karlovy Vary - Ostrov - Chomutov; žst. Ostrov - cca 2 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - cca 15 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě přivedeny ke hraně všech využitelných ploch. V trase obslužné komunikace prochází vedení VV 2x22kV. V SV části areálu je umístěna výměníková stanice pro CZT a regulační stanice plynu s navazujícím STL plynovodem podél obslužné komunikace. Kapacitní vodovod DN 150 veden v trase obslužné komunikace. Kanalizace oddílná, dešťová s vyústěním do potoka Bystřice, splašková po obvodu areálu. Spojové kabely na hranici areálu. Část plochy již zainvestována sítěmi, zbylé plochy budou napojeny později.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Ostrov (2000).

Limity a střety zájmů

Max.průjezdná výška severního vjezdu do areálu - 4,2 m. Max.zátěž pozemních komunikací - 30t. Maximální koeficient zastavění pozemku - 80%. Maximální výška zástavby 3NP nebo 12 m. Respektovat regionální biokoridor podél toku říčky Bystřice, registrované významné krajinné prvky ze severu a ozelenění podél jižní části (dálkové pohledy na město Ostrov).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz