Průmyslový zóna Ostrov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 16 ha
Využívaná plocha: Častečně využívaná
Volná plocha: 13 ha - tj. 81%
Geografická poloha: Průmyslová zóna Ostrov 2000 se nachází v urbanizovaném území na jižním okraji města Ostrov, východně od státní silnice I.třídy I/13 ze směru od Karlových Varů.
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Stav přípravy/využití: Částečně zainvestováno (10 ha z celkových 18 ha plochy), zbylých 8 ha PZ je již připraveno - vydáno územní rozhodnutí na zainvestování sítěmi, stavební povolení v přípravě. Vlastníkem pozemků je město. Firmy v zainvestované části průmyslové zóny: Lindner - truhlářská výroba (okna, dveře); Hydroenergy - výroba zařízení vodních elektráren; G-MAR - tepelné výměníky.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010 Datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Ostrov - odbor majetku města.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:7
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP:Ostrov Kód ORP:4106
Obec:Ostrov Kód obce:555428
Stavební úřad:Ostrov

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna krátkou příjezdovou komunikací od okružní křižovatky se silnicí I/13. Stávající napojení od severu omezeno průjezdnou výškou po železniční tratí - 4,2 m. Příznivé napojení zóny (bez omezení) na právě realizovaný obchvat Ostrova.
Železnice:Lokalita mimo přímý dosah železniční dopravy bez možnosti zavlečkování. Celostátní železniční trať č.140 Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Ostrov n.O. - Chomutov s žst.Sokolov - dostupnost cca 5 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary - dostupnost cca 25 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Vodovod: v místě řád I OC 350; Kanalizace: 0,6 km; plynovod: v místě VTL DN 150, STL, regulační stanice; elektrická energie: v místě 22 kV a 10 kV; telekomunikační kabely: v místě dálkové vedení Telefonica, radioreleové spoje Telefonica.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v projednávaném ÚP města Sokolov.

Limity a střety zájmů

Poloha a umístění lokality podél silnice I/6 musí respektovat koridor 100 m, určený jako územní rezerva pro navrhovanou přestavbu silnice na rychlostní čtyřpruh s přestavbou stávající neúplné MÚK na úplnou. Nutno respektovat OP VVN 110kV (12 m od krajního vodiče) a 22kV (7 m od krajního vodiče). Plocha leží na ložisku hnědého uhlí a germania Vítkov u Sokolova - Michal (DP Vítkov) - část vytěžena a rekultivována, nutno zrušení DP a likvidace hydrogeologických vrtů. Plocha leží uvnitř ochranné zóny os nadregionálních biokoridorů, nachází se zde řada prvků lokálního ÚSES. Plocha se nachází mimo záplavové území, mimo CHOPAV , mimo OP vodních zdrojů a zdrojů léčivých vod. Nutno zajistit stavebně-geologický průzkum, není třeba znalecký posudek na vlivy z hornické činnosti. Podíl ZPF - 58%.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz