Mladá Boleslav - východ - výrobně obslužná zóna

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 200 ha (100 ha na území města, 100 ha na území sousedních obcí)
Využívaná plocha: cca 50 ha - tj. 25%
Volná plocha: cca 150 ha - tj. 75%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází na východním okraji města Mladá Boleslav. Na západě je ohraničena komunikací R10, na severu vedením, na jihu pásem smíšené zóny podél Jičínské ulice, na východě přechází na katastrální území Plazy a Řepov.
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, skladování, obchodní činnost a služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je v současné době využita přibližně ze čtvrtiny. Vlastníky pozemků jsou převážně soukromé osoby, část je v majetku obce.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Magistrát města Mladá Boleslav - odbor stavební a rozvoje města a regionu, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:2
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Mladá Boleslav Kód ORP:2115
Obec:Mladá Boleslav, Plazy, Řepov Kód obce:535419, 536458, 536580
Stavební úřad:Mladá Boleslav

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo napojena na silnici I/16 Řevničov (/I/6) - Mladá Boleslav (R10) - Jičín (I/32, 35) - Turnov - Polsko, návazně na rychlostní silnici R10 E65 Praha - Mladá Boleslav - Turnov (R35); MÚK Mladá Boleslav - 0,5 km. Přeložka I/38 je již zprovozněna, prochází středem PZ, není na ni však přímé napojení. Připojení zóny prostřednictvím silnice III/27517.
Železnice:Lokalita je v dosahu regionální železniční tratě č. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka, v žst. Mladá Boleslav s návazností na hlavní celostátní trať č. 070 Praha - Turnov, celostátní trať č. 071 Mladá Boleslav - Nymburk a regionální trať č. 076 do Mělníka. Na regionální trati č. 064 v návrhu nové seřazovací nádraží s možností zavlečkování lokality.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Mladá Boleslav - 6 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším přístavem Mělník - 45 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Voda: k dispozici řad DN200, projektová příprava přeložky DN300 k napojení dalších rozvojových ploch; kanalizace splašková: tlakový řad DN100, přes čerpací stanici do ČOV; kanalizace dešťová: převážně řešeno retenčními nádržemi a odvodem do splaškové kanalizace; elektřina: vedení 22 kV; plyn: na hranici zóny, také teplovod; průmyslové odpady: skládka PO ve vzdálenosti 15 km (Benátky n.J.).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta ve Změně č. 1 ÚP města Mladá Boleslav (2002).

Limity a střety zájmů

OP inženýrských sítí a dopravních staveb.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz