Nymburk - sever

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 234 ha
Využívaná plocha: 18 ha - tj. 7,7%
Volná plocha: 216 ha - tj. 92,3%
Geografická poloha: Průmyslová zóna přiléhá ze severu k zastavěnému území města Nymburk, je ohraničena ze severu hranicemi k.ú. Nymburk, z jihu hlavním a seřazovacím nádražím ČD a navazuje na stávající průmyslovou zónu města .
Funkční náplň: Plochy průmyslové výroby, sklady; orientace především investorů republikového nebo regionálního významu.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již z malé části využita. Dva investoři zahájili činnost: Changhong Europe Electric, s.r.o. - výroba LCD, plazmových i klasických televizorů; Cadence Innovation, k.s. - výroba plastových výrobků a systémů pro automobilový průmysl. Probíhá výstavba Podnikatelského inkubátoru Nymburk - cca 1,8 ha. PZ je vymezena ve schváleném ÚP města. Plochy pro rozšíření PZ jsou součástí projednávané změny č. 2 ÚP města. Vlastníci pozemků jsou město Nymburk a soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Nymburk - odbor správy a rozvoje městského majetku, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:4
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Nymburk Kód ORP:2118
Obec:Nymburk Kód obce:537004
Stavební úřad:Nymburk

Doprava

Silnice:Lokalita v současné době napojena silnicí III. třídy na silnici I/38 Jestřebí (I/9) - Mladá Boleslav (R10) - Nymburk.Poděbrady (D11) - Jihlava (D1) - Znojmo - Rakousko, návazně na dálnici D11 E65 Praha - Hradec Králové - Meziměstí - Polsko; MÚK Poděbrady-jih - 14 km, MÚK Sadská - 14 km. V návrhu přeložka silnice I/38 s východním obchvatem Nymburka vedeným podél navrhované PZ (přímá návaznost).
Železnice:Lokalita je v dosahu hlavní celostátní železniční tratě č. 231 Praha - Lysá n. Labem - Nymburk - Kolín; v žst. Nymburk (0,5 km) s návazností dalších celostátních tratí č. 060 Nymburk hl.n. - Poříčany, č. 061 Nymburk město - Jičín, č. 071 Nymburk - Mladá Boleslav.
Letiště:Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně 65 km, letiště Hradec Králové 60 km, letiště Mladá Boleslav 30 km, sportovní a zemědělské letiště Nymburk 2,5 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; součást IV. transevropského multimodálního koridoru. V návrhu přístaviště pro říční lodě Nymburk.

Technická infrastruktura

Voda: napojení na vodárenskou soustavu Nymburka na hranici PZ; kanalizace: na hranici zóny kanalizační sběrač DN300 do městské ČOV; elektřina: trafostanice TR 110/22, nutno vybudovat dvojvedení 22 kV; plyn: VTL plynovod DN200, VTL RS s výkonem 1200m3/hod; průmyslové odpady: spalovna Lysá n.L. (15 km), skládka prům.odpadu u Benátek n.J. (22 km).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Nymburk (2004), ve Změně ÚP č. 2 (2008).

Limity a střety zájmů

Dle ÚP musí zástavba respektovat měřítko a kontext okolí, areály je nutno doplnit izolační zelení. Podmíněna výstavbou obchvatu silnice I/38 s novým přemostěním Labe. I. etapa východního obchvatu města zprovozněna.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz