Kozomín - Úžice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 153 ha
Využívaná plocha: cca 41 ha - tj. 27%
Volná plocha: cca 112 ha - tj. 73%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází mezi obcemi Úžice a Kozomín, přiléhá z obou stran k dálnici D8 Praha - Ústí nad Labem a je přímo dostupná z dálničního sjezdu "Úžice" na 9. kilometru.
Funkční náplň: Lehká výroba a skladování, část zóny obchodně - výrobní.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna (87 ha na k.ú. Úžic, 65 ha na k.ú. Kozomína) je ve fázi probíhající realizace. Na části území probíhá výstavba logistického centra D8 European Park. Jedná se o projekt společnosti National Technological Park (joint-venture společností AFI Europe a ProDelta), který je rozdělen do dvou fází. Druhým velkým logistickým centrem ve výstavbě je Prologis Park Úžice (developer - společnost Deveplan). Další firmy působící v PZ: Argo; Gastro Prag - průmyslové zpracování ryb. Zbývající pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. Technickou infrastrukturu a přístupové komunikace si zajišťují jednotliví investoři.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Obecní úřad Kozomín, obecní úřad Úžice, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:3
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Kralupy nad Vltavou Kód ORP:2111
Obec:Kozomín, Úžice Kód obce:571792, 535257
Stavební úřad:Kralupy nad Vltavou

Doprava

Silnice:Lokalita je přímo obsluhovaná ze silnice II/608 a z přivaděče k dálnici D8 E55 (MÚK Úžice - 0,5 km) Praha - Lovosice - Ústí n. Labem - SRN (součást IV. tranzitního transevropského multimodálního koridoru). V návrhu přímá návaznost na aglomerační okruh kolem Prahy.
Železnice:Lokalita je přímo dotčena regionální železniční tratí č. 092 Kralupy n. Vltavou - Neratovice s nejbližší žst. Úžice. V žst. Kralupy n. Vltavou (8 km) s návazností na I. a IV. tranzitní koridor Praha - Ústí n. Labem - SRN; součást IV. multimodálního transevropského koridoru.
Letiště:Mezinárodní neveřejné letiště Vodochody - 5 km, veřejné vnitrostátní letiště Sazená u Kralup n.Vlt.- 14 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším přístavem Mělník - 20 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Voda: napojení na hlavní skupinový vodovod DN800 z Mělnické Vrutice řadem DN250; kanalizace: napojení na ČOV Úžice, lze podle potřeb zesílit, odvod dešťových vod do navrhované zdrže v severní části zóny a do vodotečí; elektřina: vedení VN 22 kV na hranici zóny, vedení VN 440 kV prochází územím zóny; plyn: územím procházejí trasy VVTL plynovodu Transgas (bez možnosti napojení), záměr výstavby VTL plynovodu DN300 Obříství - Kralupy n.Vlt. s regulační stanicí Úžice (kapacita 3000m3/hod pokryje potřeby obcí i rozvojových zón); Průmyslové odpady: likvidace v nejbližším okolí neřešena.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Kozomín (1998) a v ÚP obce Úžice (2003).

Limity a střety zájmů

Stavby na části plochy mohou mít maximálně 3 podlaží, nutné je doplnění zelení (dle ÚP obce Kozomín). Ochranné pásmo VVN 440 kV.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz