Čáslav - sever

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: cca 69 ha
Využívaná plocha: Z celkové plochy je 8,6 ha (2,4 + 6,2 ha), tj. cca 12 % využíváno k provozu fotovoltanické elektrárny. Zbývající plocha 60 ha je dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 60 ha - tj. 88 %
Geografická poloha: Severně od zastavitelného území města Čáslav, po obou stranách výjezdu směrem na Kolín. Je vymezena z východu žel. tratí Čáslav - Kutná Hora, ze západu komunikací III. třídy.
Funkční náplň: Výrobní a komerční účely.
Stav přípravy/využití: Volné nezastavěné plochy. Plochy jsou vymezeny schváleným územním plánem.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání).
Zdroj informací: Městský úřad Čáslav - odbor majetku a investic, odbor výstavby.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:5
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Čáslav Kód ORP:2104
Obec:Čáslav Kód obce:534005
Stavební úřad:Čáslav

Doprava

Silnice:Lokalita je v současné době oboustranně přímo napojená na silnici II/339, která je napojena na obchvat Čáslavi - silnici I/38 Mladá Boleslav - Kolín - Jihlava (D1) - Znojmo - Rakousko. Napojení lokality si vyžádá novou přístupovou komunikaci.
Železnice:Lokality se přímo dotýká hlavní celostátní trať č. 230 Kolín - Čáslav - Havlíčkův Brod s žst. Čáslav - 1,5 km. Kolejová návaznost na I. a III. tranzitní železniční koridor v žst. Kolín - 18 km.
Letiště:Vojenské letiště Čáslav - 2 km, veřejné vnitrostátní letiště Kolín - 25 km, mezinárodní veřejné letiště Pardubice - 45 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; součást IV. transevropského multimodálního koridoru; nejbližší přístav Kolín - 20 km.

Technická infrastruktura

VTL plynovod, regulační stanice v místě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:ÚPN SÚ Čáslav (1997) - dosud scháleny 4 Změny (PZ schválena ve Změně č. 1 ÚPN SÚ Čáslav z roku 2006).

Limity a střety zájmů

OP dálkového vedení hořlavých kapalin a OP VTL plynovodu, koridor přeložky silnice I/17 (dle ÚP SÚ)

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz