Nové Strašecí - Průmyslová zóna Severozápad

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 60 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 60 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Rozvojová zóna navazuje na severozápadě na zastavěné území obce, ze severu je vymezena rychlostní komunikací I/6, od zastavěného území města silnicí II/237.
Funkční náplň: Komerční plochy, areály výroby, skladů a služeb. (pozn. po schválení Změny č. 3 ÚP může dojít ke změně na smíšené území.)
Stav přípravy/využití: Volné, zemědělsky využívané pozemky. Zčásti v majetku města, většinu vlastní více soukromých osob.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Nové Strašecí - odbor investic a dle informačního materiálu Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:6
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Rakovník Kód ORP:2121
Obec:Nové Strašecí Kód obce:542164
Stavební úřad:Nové Strašecí

Doprava

Silnice:Přímé zpřístupnění ze silnice II/237 s návazností na postupně realizovanou rychlostní silnici R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb; MÚK Nové Strašecí - cca 0,5 km.
Železnice:V dosahu celostátní železniční trať č.120 Praha - Chomutov; žst. Nové Strašecí
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Kladno - cca 15 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 30 km. Heliport Rakovník - cca 15 km.
Lodní doprava:Labsko - vltavská vodní cesta; přístav Mělník - cca 65 km.

Technická infrastruktura

Voda: k dispozici více přípojných míst na hranici lokality, např. řad DN100 v Karlovarské ulici. Kanalizace - více možností napojení na hranici lokality, např. řad DN300 v Karlovarské ulici, ČOV Nové Strašecí; elektřina - vedení 22kV, 400 m severně od lokality; plyn - v lokalitě regulační stanice VTL plynovodu. Průmyslové odpady - skládka prům.odpadu ve vzdálenosti 10 km (Lány).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je v souladu s ÚPN SÚ Nové Strašecí (1996) i s jeho 2 Změnami. V současné době se zpracovává Změna č. 3 ÚPN SÚ.

Limity a střety zájmů

Regulativy dovolují max. 60% zastavění území, min. 40% ploch musí tvořit zeleň. Nepřípustné jsou provozy negativně ovlivňující životní prostředí. Ochranné pásmo VTL plynovodu procházejícího územím a ochranné pásmo komunikace I/6. Zónu musí obklopovat pás ochranné zeleně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz