Kutná Hora - Karlov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 24 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází na východním okraji města Kutná Hora, v prostoru Karlova, ve mírně svažitém terénu. Je vymezena ze západu zastavěným územím obce, z východu tokem říčky Vrchlice, navazuje na stávající areál ČOV.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, služby, administrativa, skladování.
Stav přípravy/využití: Území je nezastavěné, chybí vybavení technickou infrastrukturou. Malá část území se využívá pro zemědělské účely. V současné době probíhá územní řízení o využití území (je zpracována dokumentace pro ÚR).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (ZÚR ve fázi rozpracovanosti, v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Kutná Hora - odbor regionálního rozvoje a územního plánování, odbor investic.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:14
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Kutná Hora Kód ORP:2112
Obec:Kutná Hora Kód obce:533955
Stavební úřad:Kutná Hora

Doprava

Silnice:Zóna přímo napojena na silnici III/03321 s návaznostmi na silnice I/2 a I/38.
Železnice:V blízkosti regionální železniční trať č. 235; žst. Kutná Hora - 2km západně; návaznost na koridorovou trať (I. a III. TŽK) - cca 12 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Kolín - cca 13 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 40 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně - cca 70 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístavy Kolín, Chvaletice - cca 15 km.

Technická infrastruktura

Územím prochází vedení 110kV a 22kV, vodovodní řad a sdělovací kabel. Navržena oddílná kanalizace, částečně s využitím gravitace (DN 800 a 1000), částečně s přečerpáváním. Navržen vodovodní řad min.DN 150, s napojením na stávající vodovody DN 200 a DN 300. Energetika: předpoklad realizace nového vedení a nové transformovny; plyn - návrh realizace DN 110 s napojením na stávající DN 160. Regulační stanice plynu - v místě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Kutná Hora (2001)

Limity a střety zájmů

OP silnice II. a III.třídy, OP nadzemního elektrického vedení 22kV a 110kV, OP ČOV, OP VTL plynovodu. Omezení, vyplývající z blízkosti říčky Vrchlice - zvodnělé náplavy, ztěžující zakládání. Regulativy, dané ÚP města: limitující koeficienty zastavění (zástavba 50%, zpevněné plochy 30 %, zeleň 20 %); výškový limit zástavby max.10 m; vyloučení negativních vlivů na okolní zástavbu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz