Nymburk - jih

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 28 ha, dalších 23 ha ve výhledu
Využívaná plocha: 8 ha - tj. 29%
Volná plocha: 20 ha - tj. 71% (dalších 23 ha ve výhledu)
Geografická poloha: Rozvojová zóna se nachází na jižním okraji zastavěného území města Nymburk, je vymezena ze severu tokem řeky Labe, ze západu stávající komunikací II/330, z jihu přeložkou komunikace II/330 a z východu železniční tratí Nymburk - Český Brod. Navazuje na stávající průmyslovou zónu města.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z části využita. Firmy zastoupené v PZ: Vyrolat, s.r.o. - latexové výrobky; Model Obaly, a.s. - lepenkové obaly; JDK, spol. s.r.o. - výroba chladící techniky. Volné pozemky jsou navrhovány v ÚP města, ale nejsou připraveny. Počítá se zde s vybudováním přístaviště pro říční lodě a současně s napojením na železnici. Plochy pro rozšíření PZ jsou součástí projednávané změny č. 2 ÚP města. Pozemky jsou v majetku města Nymburk a soukromých vlastníků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není zahrnuta do ZÚR (v současné době projednávané připomínky po veřejném projednávání.)
Zdroj informací: Městský úřad Nymburk - odbor správy a rozvoje městského majetku, informační materiál Investiční příležitosti ve Středočeském kraji (2/2007).

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ST Číslo kraje:02
Identifikace zóny:9
Kraj:Středočeský kraj Kód kraje:CZ020
ORP:Nymburk Kód ORP:2118
Obec:Nymburk Kód obce:537004
Stavební úřad:Nymburk

Doprava

Silnice:Plocha zpřístupněná ze severu od silnice II/330, výhledově z přeložky této silnice, vedené po jižním okraji zóny. Návaznost na dálnice D11; MÚK Sadská - cca 8 km, MÚK Poděbrady, jih - cca 8 km.
Železnice:Východní okraj plochy přímo přiléhá k celostátní železniční trati č. 061 Poříčany - Nymburk; žst. Nymburk - cca 1km severně. V dosahu celostátní železniční tratě č. 071, 231.
Letiště:Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně 65 km, letiště Hradec Králové 60 km, letiště Mladá Boleslav 30 km, sportovní a zemědělské letiště Nymburk 0,5 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta; přístav Kolín - cca 25 km (k dispozici přístavní hrana s plánovaným nákladním přístavištěm pro říční lodě).

Technická infrastruktura

TI přivedena na hranici zóny, možnost napojení na vodovod - 200 m, STL plynovod - 200 m, el.energii - 300 m, kanalizaci - ČOV - 250 m, CZT - 350 m, telekomunikační kabely - 200 m. Spalovna prům. odpadu Lysá nad Labem (15 km), skládka prům.odpadu u Benátek nad Jizerou (22 km).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Nymburk (2004), dále i ve změně č. 2 z prosince 2007, schválené v r. 2008.

Limity a střety zájmů

Prognózní zdroje (okrajově), ochranné pásmo silnice a železniční trati. Zástavba musí respektovat měřítko a kontext okolí, areály je nutno doplnit izolační zelení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz