Blatná - Sádlov

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: Blatná - Sádlov I (10 ha); Blatná - Sádlov II (7 ha); část - průmyslová zóna IX (15 ha); celkem cca 32 ha
Využívaná plocha: Blatná - Sádlov I (plně využita - příprava na rozšíření PZ); Blatná - Sádlov II (dosud nevyužita); průmyslová zóna IX (dosud nevyužita);
Volná plocha: PZ Blatná Sádlov I je již plně využita. PZ nově rozšířena o nové plochy - viz schválená Změna 1 ÚP města Blatná - lokality VS 15, VS 19 ( Blatná Sádlov II - 100%volné)
Geografická poloha: Sledované průmyslové zóny se nacházejí na dvou lokalitách města Blatná. Blatná - Sádlov (Sádlov I a nově Změnou č.1 ÚP Blatná - Sádlov II): Dvě dílčí plochy jsou vymezeny na jihozápadním okraji zástavby města Blatné jižně od silnice I/20. Plochy jsou ohraničeny stávající silnicí I/20 a navrženou přeložkou I/20 a jsou rozděleny silnicí III. třídy a stávající průmyslovou zástavbou. Další plochy určené pro průmyslovou zónu jsou Změnou č.1 ÚP Blatná vymezeny v lokalitě označené indexem IX - průmyslová zóna. Tyto vymezené plochy zahrnují lokality funkčních ploch pro výrobu a podnikání nadmístního významu a dopravní infrastrukturu. Tato část je vymezena silnicemi III/1738 na Hajany a místní silnicí do Řečice. Uvedené plochy jsou dále vymezené železniční tratí Blatná ? Nepomuk a údolní nivou podél koryta říčky Jesec, přičemž část plochy mezi nádražím Blatná a areálem obilního sila je funkčně řešena jako dopravně technická.
Funkční náplň: Lehký průmysl, průmyslové služby.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je postupně zainvestována. Lokalizované firmy: UNIVERSAL - PLUS, s.r.o., Leifheit, s.r.o. Obě části PZ (Blatná Sádlov I i II) jsou v majetku soukromých vlastníků. Vzhledem k současné ekonomické situaci zde nedochází k dalšímu investování. Rozšířování PZ Blatná - Sádlov o další rozvojové území bylo vymezeno ve schválené Změně č. 1 ÚP města Blatná.Část IX v plánovací přípravě.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Blatná - Odbor majetku, investic a rozvoje a Odbor výstavby a územního plánování

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:8
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Blatná Kód ORP:3101
Obec:Blatná Kód obce:550850
Stavební úřad:Blatná

Doprava

Silnice:Zóna přímo zpřístupněna ze silnice I/20. V návrhu návaznost na přeložku silnice I/20, vedenou po jižním okraji zóny; MÚK Blatná, západ - cca 0,2 km. Vazba na postupně realizovanou rychlostní silnici R4; MÚK Nová Hospoda - cca 17 km, vazba na dálnici D5; MÚK Černice - cca 52 km.
Železnice:Návaznost na regionální tratě č. 203 a 191; žst. Blatná - cca 2 km. O zavlečkování se neuvažuje.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strakonice - cca 25 km; veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 80 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 110 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 100 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 80 km.

Technická infrastruktura

Napojení PZ na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu i telekomunikační kabely je v místě či blízkém dosahu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta a v ÚP města Blatná, rozšíření PZ (VS 15, VS 19) je zahrnuto ve schválené Změně č.1 ÚP města Blatná.

Limity a střety zájmů

Ochranná pásma dráhy a silnic I. - III. třídy limitující nebo zasahující do PZ.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz