Vodňany

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 58,5 ha
Využívaná plocha: 22,1 ha - tj. 38%
Volná plocha: 36,4 ha - tj. 62%
Geografická poloha: Plochy jsou vymezeny na východním okraji Vodňan mezi hranicí zástavby a silnicí I/20, na jihozápadním okraji Vodňan je plocha částečně vymezena železnicí. Rozvojový prostor tvoří několik dílčích ploch.
Funkční náplň: Plochy pro podnikání, výrobu a skladové účely.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna města, rozdělena do několika dílčích ploch mezi stávající výrobní areály, se již začíná využívat. Lokalizované firmy: JAF HOLZ spol. s.r.o. - prodej velkoplošných materiálů, řeziva a dýh; A. Pöttinger, spol. s.r.o. - výroba zemědělských strojů. Vlastníky PZ jsou převážně soukromé osoby, malou část vlastní město Vodňany (2,5ha) a ostatní právnické osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR. (Označení KP14)
Zdroj informací: Městský úřad Vodňany - odbor výstavby a územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:17
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:Vodňany Kód ORP:3117
Obec:Vodňany Kód obce:551953
Stavební úřad:Vodňany

Doprava

Silnice:Lokalita zpřístupněná od silnice I/20 prostřednictvím silnice II/141 - cca 0,8 km. Vazba na postupně realizované trasy rychlostní silnice R4; MÚK Nová Hospoda - cca 30 km a dálnici D3; MÚK České Budějovice - cca 35 km.
Železnice:Lokalita v kontaktu s regionální tratí č. 197; žst. Vodňany - cca 0,2 km s návazností na celostátní trať č. 190; žst. Číčenice - cca 2 km. Lokalita je zavlečkovatelná z žst. Vodňany.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Strunkovice nad Blanicí - cca 18 km, Strakonice - cca 25 km a Planá u Českých Budějovic - cca 32 km, veřejné vnitrostátní/ neveřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 32 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 125 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 32 km.

Technická infrastruktura

Vzhledem k poloze rozvojových ploch v prolukách zastavěného území města jsou energetické i vodohospodářské sítě dostupné v blízkosti lokality.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPN SÚ Vodňany.

Limity a střety zájmů

Využití lokality limituje dráha a její OP a dále OP stávajících i navrhovaných silničních staveb. Využití omezí i OP technické infrastruktury (VTL plynovod) a omezené možnosti využití koridoru vodoteče na území zóny. Problémy s roztříštěným vlastnictvím pozemků.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz