Nýřany - Tlučná

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 156 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 156 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ je vymezena na západním okraji Plzně, v územním sektoru tradičně zaměřeném na průmyslové funkce. PZ je situována na rovinatém území, má ucelený obdélníkový tvar. Dopravní poloha PZ je velmi výhodná s návazností na nadřazenou dopravní síť silniční i železniční dopravy. PZ je v kontaktu s příměstským osídlením Plzně - zejména obcemi Nýřany, Tlučná a Vejprnice.
Funkční náplň: Aktivity zaměřené na ekonomický rozvoj oblasti, průmyslové a výrobní funkce (předpoklad využití strategickým investorem).
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování, zóna se zatím nevyvíjí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Nýřany - odbor výstavby.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:2
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Nýřany Kód ORP:3208
Obec:Nýřany, Tlučná Kód obce:559164, 559491
Stavební úřad:Nýřany

Doprava

Silnice:Příznivé napojení lokality přes silnici II/180 na dálnici D5 E50 Praha - Plzeň - Rozvadov - SRN (MÚK Nýřany - 0,5 km), v návrhu návazně na silnici I/26 MÚK Nýřany - Draženov - SRN.
Železnice:Větev III. tranzitního koridoru - stávající trasa celostátní tratě č. 180 Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - SRN, žst. Nýřany - 1,2 km. V návrhu přeložka tratě v úseku Plzeň - Zbůch vedena v nové trase mimo žst. Nýřany - přímé napojení vlečky na modernizovanou trať vyloučeno. Není možné zavlečkování ze žst. Nýřany. Vlečka do uhelných skladů byla již zrušena a odstraněna, město Nýřany nesouhlasí s její obnovou.
Letiště:Mezinárodní neveřejné letiště Plzeň-Líně s předpokladem rozvoje jako veřejné - 8 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

PZ má předpoklady pro napojení na veškeré subsystémy technického vybavení. Elektroenergetika - posílení z výkonu nové transformovny 110/22 kV. Plynofikace - zásobování z rekonstruované regulační stanice VTL RS Nýřany. Vodní hospodářství - podm. přivaděč z Plzně, odkanalizování území - variantní řešení.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obcí Nýřany a Tlučná.

Limity a střety zájmů

Limity představuje vztah PZ k a DP, část území poddolována, obtíže s řešením subsystémů vodního hospodářství, PZ je v kontaktu s osídlením a rozvojovou obytnou zónou. Ochrana zemědělského půdního fondu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz