Komerčně industriální zóna Vysočany - Mlýnec

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 130 ha
Využívaná plocha: 20 ha - tj. 16%
Volná plocha: 110 ha - tj. 84%
Geografická poloha: PZ je v krajině relativně izolovaná - jedná se o prostor dříve využívaný pro výcvik armády cca 2 km na jih od dálnice D5 MÚK Mlýnec. Na jihovýchodě navazuje PZ na areál bývalých kasáren. Vzdálenost PZ od nejbližšího města (Boru u Tachova - 4 000 obyvatel) je asi 5 km. Silnicí II. třídy je PZ napojena na dálnici D5, tato silnice PZ rozděluje na severní a jižní část. Jižní část PZ přiléhá k lesu, severní část navazuje na volnou zemědělsky využívanou krajinu.
Funkční náplň: Komerčně industriální zóna, předpokládají se smíšené funkce: lehká průmyslová výroba, logistika, komerce, navazující bydlení.
Stav přípravy/využití: Část území PZ je v současné době volnou, nezastavěnou plochou, příprava využití ve fázi plánování. Součástí PZ jsou bývalá kasárna Vysočany, která jsou již částečně využívána. Vlastníky většiny pozemků je v současnosti CPI Bor a.s. sídlo Praha a soukromé osoby. Pro komerčně industriální zónu Vysočany - Mlýnec je zpracován regulační plán. Regulační plán zahrnuje též plochy pro bydlení v sousedství areálu komerčně industriální zóny. PZ je zahrnuta v územních plánech obcí.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Bor u Tachova - odbor výstavby a územního plánování, zpracovatelé regulačního plánu PZ.
Poznámka: původní název: Industriální zóna Bor - Vysočany

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:3
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Tachov Kód ORP:3215
Obec:Bor Kód obce:560758
Stavební úřad:Bor

Doprava

Silnice:Lokalita je v dosahu dálnice D5 E50 Praha - Plzeň - Rozvadov - SRN; MÚK Mlýnec - cca 1,5 km. Přístupová silnice mezi PZ a městem Bor je v kategorii II. třídy (II/605).
Železnice:Lokalita v dosahu regionálních tratí č. 184 Planá u M.L.-Tachov-Domažlice a č. 178 Bor-Svojšín (žst. Bor - 4,5 km) s návazností na III. tranzitní koridor - trať č. 170 Praha - Plzeň - Cheb - SRN (žst. Svojšín 15 km). Navrženo zavlečkování lokality z žst. Bor (4,5 km).
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Mariánské Lázně -15 km; mezinárodní neveřejné letiště Plzeň-Líně s předpokladem rozvoje jako veřejné - 58 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

PZ má předpoklady pro napojení na veškeré druhy technického vybavení. VVN 110 kV prochází ve vzdálenosti cca 2 km, uzlový bod středotlakého plynovodu je situován ve vzdálenosti 1,5 km, možnost napojení na vodovodní přivaděč ve vzdálenosti cca 4 km.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚPD dotčených obcí. Pro PZ je zpracován podrobný regulační plán.

Limity a střety zájmů

Limity rozvoje PZ spočívají v ochraně krajinného rázu, lesního a zemědělského půdního fondu. Limitující je též geografická poloha PZ, dílčím způsobem výhodně odlehlá vůči intenzivnímu osídlení, na druhé straně vzdálená soustředění pracovních sil.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz