Úherce

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 72 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 72 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ je vymezena na západním okraji Plzně, v územním sektoru tradičně zaměřeném na průmyslové sekundární a primární funkce. PZ má nepravidelný geometrický tvar, na rovinatém terénu. Dopravní poloha PZ je velmi výhodná s návazností na nadřazenou dopravní dálniční a silniční síť. Vzhledem k úzké prostorové návaznosti může PZ Úherce vytvářet s PZ Nýřany -Tlučná vzájemně kooperující uskupení rozvojových ploch.
Funkční náplň: Smíšená podnikatelská zóna určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce - předpoklad vyžití drobnějšími investory.
Stav přípravy/využití: Vydáno územní rozhodnutí na technickou infrastrukturu. V současné době probíhá výstavba TI a komunikace s napojením na silnici II/180. Investorem je společnost Mayfield Plzeň s.r.o., Praha.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Nýřany - odbor výstavby.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:4
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Nýřany Kód ORP:3208
Obec:Úherce Kód obce:546411
Stavební úřad:Nýřany

Doprava

Silnice:Příznivé napojení lokality přes silnici II/180 na dálnici D5 E50 Praha - Plzeň - Rozvadov - SRN (MÚK Nýřany 0,2 km), v návrhu přímo na silnici I/26 MÚK Nýřany - Draženov - SRN.
Železnice:Větev III. tranzitního koridoru - stávající trasa celostátní tratě č. 180 Plzeň - Domažlice - Česká Kubice - SRN, žst. Nýřany - 1,8 km. V návrhu přeložka tratě v úseku Plzeň - Zbůch vedena v nové trase mimo žst. Nýřany. Pro zavlečkování nejsou ani výhledově vhodné podmínky.
Letiště:Mezinárodní neveřejné letiště Plzeň-Líně s předpokladem rozvoje jako veřejné - 7 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

PZ má předpoklady pro napojení na veškeré subsystémy technického vybavení. Elektroenergetika - napojení na vedení 22 kV. Plynofikace - zásobování z rekonstruované regulační stanice VTL RS Úherce. Vodní hospodářství - napojení na vodovodní přivaděč vedený v dosahu PZ, pro PZ a obec nutná ČOV. Vydáno územní rozhodnutí. Probíhá výstavba ČOV, kanalizačních řadů, části vodovodu a plynovodu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP obce Úherce.

Limity a střety zájmů

Limitující jsou pro PZ ochranná pásma dálnice D5, silnice I/26 a respektování koridoru pro vedení modernizované trati ČD č. 180 a současně vysokorychlostní železniční trati. Ochrana zemědělského půdního fondu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz