Výrobní zóna Klatovy - Pod Borem

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 27 ha
Využívaná plocha: 2,5 ha - tj. 9%.
Volná plocha: 24,5 ha - tj. 91%
Geografická poloha: PZ je situována na severozápadním okraji Klatov (23 000 obyvatel) pod krajinnou dominantou zalesněného kopce Klatovský Bor. PZ navazuje na severozápadně lokalizovaný průmyslový sektor města. PZ má příznivou dopravní polohu danou přímou návazností na celostátní železniční trať a silnici I. třídy.
Funkční náplň: Přípustné aktivity - lehká výroba, montáž s přiměřenou logistikou aj.
Stav přípravy/využití: Zatím téměř nevyužívaná PZ (celková plocha 27 ha, celková využitelná plocha 23,81 ha). Pouze cca 2,5 ha využito (přemisťují se sem malé firmy z města - pneuservis, kovovýroba, Elektrogroup, autodoprava, kamenictví) Po naplnění PZ možno uvažovat o rozšíření východním směrem. Město Klatovy vykoupilo pozemky od MO AČR a soukromých osob (je vlastníkem největšího podílu - 21,2 ha). Součástí zóny jsou i pozemky v majetku Pozemkového fondu ČR. Zpracována Srovnávací studie průmyslových zón v Klatovech a Studie proveditelnosti zóny Pod Borem (RRA, 2005), návazně projekt napojení zóny na silniční síť - přeložka komunikace II. třídy č. 185 . Byla vypracována dokumentace na úrovni SP pro realizaci dopravní a technické infrastruktury v zóně.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Klatovy - odbor výstavby a územního plánu, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:5
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec:Klatovy Kód obce:555771
Stavební úřad:Klatovy

Doprava

Silnice:Napojení zóny na silnice I/27 E53 Dubí - Most - Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - SRN a I/22 Draženov - Klatovy - Vodňany podmíněno realizací přístupové komunikace (veřejně prospěšná stavba v ÚPD města Klatovy a okresu Klatovy). Iniciován projekt napojení zóny na silniční síť - přeložka komunikace II. třídy č. 185 (v realizaci).
Železnice:Celostátní železniční trať č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda s žst. Klatovy, město - 3,0 km. Nevhodné podmínky pro zavlečkování.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Klatovy - 3,0 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Elektrická energie: současná kapacita 6 MW, plánované posílení o dalších 6 MW (garantováno dohodou se ZČE); kanalizace: bude realizována oddílná kanalizace, splašková kanalizace napojena na městskou stoku, odvedení dešťových vod do Drnového potoka; vodovod: napojen na městskou síť; plyn: kapacita dostatečná, současná regulační stanice na STL je cca 500 m od zóny, napojení bude na hranu jednotlivých pozemků; teplovod: výhledová možnost napojení na městskou teplárnu.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Klatovy (1994), v roce 2010 schválena Změna č. 16 ÚP SÚ, v současné době se projednává Zadání nového ÚP města Klatovy.

Limity a střety zájmů

Způsob využití PZ je limitován urbanistickou polohou s vazbami na městskou zástavbu Klatov. Limitem je též ochrana zemědělského půdního fondu a příměstské krajiny. Přípustné pouze aktivity bez významného výskytu emisí, odpadů a hluku.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz