Klatovy - jih, výrobní zóna za tratí

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 35 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 35 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ je situována na jižním okraji Klatov (23 000 obyvatel). PZ navazuje na jižní průmyslový sektor města. PZ má příznivou dopravní polohu danou přímou návazností na celostátní železniční trať a silnici I. třídy. Dopravní vazby PZ se zlepší realizací plánovaného jihozápadního obchvatu města.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Využití území jako průmyslové zóny je ve fázi plánování. Pozemky PZ jsou v soukromém vlastnictví. Zóna zatím není vybavena infrastrukturou. V současné době probíhají jednání s vlastníky pozemků o jejich výkupu pro koridor komunikace.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Klatovy - odbor výstavby a územního plánu.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:6
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Klatovy Kód ORP:3205
Obec:Klatovy Kód obce:555771
Stavební úřad:Klatovy

Doprava

Silnice:Napojení na silnice I/27 E53 Dubí - Most - Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - SRN a I/22 Draženov - Klatovy - Vodňany (0,2 km), v návrhu přímé napojení na jižní přeložku silnice I/22, návazně na východní přeložku I/27 v prostoru Klatov (1,5 km).
Železnice:Celostátní železniční trať č. 183 Plzeň - Klatovy - Železná Ruda s žst. Klatovy, město - 0,1 km. Teoretické předpoklady pro zavlečkování.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Klatovy - 4 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

PZ má předpoklady pro napojení na veškeré subsystémy technického vybavení. Vodní hospodářství - město má značné rezervy ve zdrojové oblasti i v akumulaci pitné vody, případné zvyšování odběrů není problémem. Rezerva existuje též v oblasti čištění odpadních vod. Elektroenergetika - transformovna 110/22 kV Klatovy je napojena na nadřazenou transformovnu Přeštice. Plynofikace - město je plynofikováno, dostatečné zásobování zajišťují 2 regulační stanice, potřeby jsou plně kryty včetně výhledových nároků.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Klatovy (1994), v roce 2010 schválena Změna č. 16 ÚP SÚ, v současné době se projednává Zadání nového ÚP města Klatovy.

Limity a střety zájmů

Způsob využití PZ je limitován urbanistickou polohou s vazbami na zástavbu Klatov. Limitem je též ochrana zemědělského půdního fondu a příměstské krajiny.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz