Logistický park Bor - Komerčně-industriální zóna (Nová Hospoda)

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 108 ha
Využívaná plocha: 108 ha - tj. 100%
Volná plocha: PZ je již plně využita. Možnosti rozšíření.
Geografická poloha: Průmyslová zóna je situovaná v zázemí obce Nová Hospoda, v kontaktu s dálnicí D5 (MÚK Nová Hospoda), ve vzdálenosti cca 5 km od Boru.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba a logistika.
Stav přípravy/využití: Firma CTP Invest, spol. s.r.o. zainvestovala 96 ha (I. a II. etapa), nabízí ještě část výrobních hal k pronájmu. Vlastníkem pozemků je firma CTP Invest. Východní část zóny (za silnicí I/21) je zainvestována firmami: Ideal Automotive a Loxxes Logistik. Firmy jsou vlastníky pozemků.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna je zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: Městský úřad Bor u Tachova - odbor výstavby a územního plánování; CTP Invest, spol. s.r.o.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:10
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Tachov Kód ORP:3215
Obec:Bor Kód obce:560758
Stavební úřad:Bor

Doprava

Silnice:Zóna přes MÚK Nová Hospoda přímo přístupná od dálnice D5; přímé návaznosti na silnice I/21a II/199.
Železnice:Zóna bez přímého kontaktu s železnicí. Regionální tratě č. 184 a 178 ve vzdálenosti cca 5 km - žst. Bor; prostřednictvím regionálních tratí návaznosti na koridorovou trať č. 170 (III. TŽK) - žst. Svojšín (cca 14km) a žst. Planá u Mariánských Lázní (cca 30km).
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň - Líně, dostupnost cca 40 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna má k dispozici základní zařízení technické infrastruktury. Vzhledem k relativní odlehlosti od center osídlení je předpokladem větší míra soběstačnosti. Zóna má zajištěno kapacitní napojení na zásobování vodou, napojení na VN. Samostatně je řešena kanalizace a ČOV. Napojení na středotlak je ve výstavbě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Bor (2010). Zpracován regulační plán PZ (2004).

Limity a střety zájmů

Respektování limitů ovlivnění krajinného rámce, nízká hustota osídlení v bezprostředním okolí zóny, dále ochrana ZPF a PUPFL, OP dálnice a silnice I. a II. třídy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz