Hrádek

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 50 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 50 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna leží jihozápadně od města Hrádek, které tvoří satelit Rokycan, s výraznou specializací na průmyslovou výrobu. Okolní harmonická krajina a relativní blízkost přírodně cenných území (přírodní parky: Kamínky, Kornatický potok, Trhoň, Radeč, Pod Štědrým a další, včetně zvláště chráněných území - PP Hrádecká bahna, PR Žďár, PR Zvoníčkovna, PP Hádky) nabízejí podmínky pro další rozvoj města Hrádek. PZ je od zastavěného území oddělena silnicí III/11724. Ve vzdálenosti cca 3 km jihovýchodním směrem leží okraj Brd, CHOPAV a Vojenský výcvikový prostor Jince.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je zatím ve fázi plánování, dosud není využívána. Je zahrnuta do sledovaných záměrů v rámci ÚP Hrádek (1999). Pozemek je určen územním plánem města pro průmyslovou výrobu - "servisní zóna".
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna nebyla zahrnuta do ZÚR.
Zdroj informací: Obecní úřad Hrádek.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PL Číslo kraje:04
Identifikace zóny:14
Kraj:Plzeňský kraj Kód kraje:CZ032
ORP:Rokycany Kód ORP:3211
Obec:Hrádek Kód obce:559822
Stavební úřad:Rokycany

Doprava

Silnice:Napojení PZ na dálnici D5 po silnici III. třídy přes Rokycany. Předpokládá se výstavba komunikačního propojení Rokycany - Hrádek v délce 5,3 km s napojením na dálnici D5.
Železnice:PZ leží v blízkosti regionální trati č. 175, železniční vlečka ve vzdálenosti 800 m.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Plzeň-Líně, dostupnost cca 30 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

PZ navazuje na zastavěné území města Hrádek, kde jsou dostupné všechny sítě technické infrastruktury včetně napojení na ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Hrádek, ve Změně č. 3 (1999) jako plocha výrobní.

Limity a střety zájmů

Na severozápadním okraji PZ je třeba zohlednit zachování plné funkčnosti významného krajinného prvku "Mokřad pod Sv. Jakubem" a ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dle změny č. 3 ÚP města Hrádek se část území nalézá v hranicích vymezujících poddolovaný prostor. Pro zachování charakteru harmonické krajiny celého širšího zájmového území (území leží mezi četnými přírodními parky) i pro vizuální oddělení od zastavěného území Hrádku je třeba především na okrajích PZ začlenit prvky ochranné zeleně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz