Průmyslový park Cheb

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 245 ha
Využívaná plocha: Častečně využívaná- 75ha - tj.31%
Volná plocha: 170 ha - tj. 69%
Geografická poloha: Nachází se na severovýchodním okraji města Chebu v těsné blízkosti severního obchvatu města. Lokalita je dále vymezena celostátní železniční tratí č. 140 Cheb - Tršice a původní silnicí II/606.
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Stav přípravy/využití: PZ je v provozu (I. etapa - 40 ha). Vlastníkem PZ je město Cheb. Umístěné firmy: HF - CZECHFORGE s.r.o. - strojírenství; SCHNEEBERGER s.r.o. - strojírenství; Playmobil CZ spol. s.r.o. - pryžové a plastové výrobky; JSP International, s.r.o. - výroba expand. polypropylenu; ESTO Cheb s.r.o. - hasící technika; TUP BOHEMIA, s.r.o. - čalounické výrobky; DACHSER s.r.o. - logistika; Knihy a video s.r.o. - logistika-kult. potřeby z Ruska do SRN; PRACANT s.r.o. - výroba ochr. pomůcek a oděvů; RAIFFEISEN SERVICE s.r.o. - nákup a prodej stavebnin; GRANIT - UNION s.r.o. - specializovaný maloobchod - kamenictví; DPL OFFSET CHEB s.r.o. - tiskařský závod; apt SKALNÁ s.r.o. - hliníkové profily a plechy. Rezervace plochy: SCHUSTER - automobilový průmysl; PNEUMAT - pneuservis. V současné době se již předává zóna investorům. Výhledové rozšíření - II. etapa (projednáváno ve Změně ÚPN SÚ Cheb). Město Cheb postupně vykupuje další pozemky do svého vlastnictví tak, aby bylo možné zrealizovat Průmyslový park Cheb v celém rozsahu.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010, datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Cheb - manažer průmyslového parku; odbor stavební úřad, oddělení územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:2
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP:Cheb Kód ORP:4102
Obec:Cheb Kód obce:554481
Stavební úřad:Cheb

Doprava

Silnice:Přímé napojení lokality ze silnice II/606 s návazností (MÚK Cheb východ) na mezinárodní silnici I/6 E48, E49 (rychlostní silnici R6) Praha - Karlovy Vary - Cheb - Pomezí n.Ohří - SRN (dálnice A15 - cca 30 km) a mezinárodní silnici I/21 Nová Hospoda (D5) - Mariánské Lázně - Cheb (E49) - Vojtanov - SRN (E49). Navrhované jsou silnice II. třídy: II/214 - Hradiště varianty a) průmyslovým parkem, b) blíže k trati. II/214 varianta Maškov - Dolní Dvory.
Železnice:Železniční uzel Cheb - 1000 m; celostátní trať č. 170 - III. tranzitní železniční koridor Praha - Plzeň - Cheb - Schirnding, celostátní trať č. 140 Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Ostrov n.Ohří - Chomutov, celostátní trať č. 147 Cheb - Vojtanov. Železniční vlečka není realizovatelná.
Letiště:Letiště Cheb - 2 km (v současné době plocha pro sportovní létající zařízení SLZ, v návrhu veřejné vnitrostátní), mezinárodní veřejné letiště Karlovy Vary - 48 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Výstavba technické vybavenosti parku byla zahájena v 10/2002 a měla být dokončena v průběhu roku 2003. Zasíťování provedeno pouze v ploše 35 ha. Předpoklad napojení na el. energii 22 kV, STL. Pro jižní část území již vybudována vysokotlaká regulační stanice. Vodovod - vzdálenost 0,15 km. Kanalizace - napojení na sítě a ČOV města Chebu. Plocha je mimo dosah CZT, uvažuje se o výrobě na bázi zemního plynu. Skládka odpadu 5 km. I. etapa PZ již realizována, pro rozšíření PZ je třeba posílit VN.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Chebu (2010).

Limity a střety zájmů

OP VVN 22 kV (7 m od kraje vodiče) - bude nutná přeložka. Plocha je situována uvnitř CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les (omezení průmyslových výrobních činností). Plocha je situována v okrajové zóně vnější části rozsáhlého OP 2. stupně regionálně významného zdroje podzemní vody Nebanice. Plocha je situována v OP stupně IIB přírodních léčivých zdrojů Františkovy Lázně. Plocha leží na výhradním ložisku hnědého uhlí Odravská pánev (ložisko s nevyřešenými střety zájmů), nutný souhlas MŽP. Plocha je situována mimo záplavové území a mimo území sesuvů a svahových deformací. OP letiště Cheb. Podíl ZPF 100 %.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz