Hospodářský park AŠ

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 32 ha
Využívaná plocha: 5 ha - tj. 16%, využitý západní cíp ohraničeného území
Volná plocha: 27 ha - tj. 84%
Geografická poloha: Nachází se na jižním okraji města Aše. Pozemky jsou sevřeny z jedné strany železniční tratí č. 148 Hranice - Aš - Cheb, z druhé strany novým silničním obchvatem města Aše I/64, navazujícím na dálnici A93 Mnichov - Berlín. Navrhovaná je silnice II. třídy Aš - Horní Paseky - Bad Brambach - Plesná - Spálená. Komunikace je napojena mimoúrovňovou křižovatkou na obchvat I/64. V prostoru zastavitelné plochy N1 Aš ? Za Nádražím
Funkční náplň: Průmyslná výroba, lehký průmysl,obchod a řemeslo, bez negativního dopadu na životní prostředí.
Stav přípravy/využití: Zóna je zatím v přípravě. Od původní firmy Hospodářský park a.s. pozemky koupila firma Rooss Development, s.r.o. Zpracována zastavovací studie. Záměr na zastavění PZ ve 3 etapách do cca 10 let.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010 Datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Aš - stavební úřad a úřad územního plánování.
Poznámka: V ÚP města Aš (2008) je tato rozvojová plocha uvedena pod názvem Průmyslový park Aš, v nadřazené dokumentaci Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010) je tatáž plocha vedena pod názvem Hospodářský park Aš

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:3
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP: Kód ORP:4101
Obec: Kód obce:554499
Stavební úřad:

Doprava

Silnice:Pozemek je sevřen ze západní strany novým silničním obchvatem města Aše I/64, navazující na dálnici A93 Mnichov - Berlín. Navrhovaná je silnice II. třídy Aš - Horní Paseky - Bad Brambach - Plesná - Spálená. Komunikace je napojena mimoúrovňovou křižovatkou na obchvat I/64. v prostoru zastavitelné plochy N1 Aš ? Za Nádražím
Železnice:Pozemek je ze severní strany obklopen železniční tratí č. 148 Hranice - Aš - Cheb
Letiště:Cca 25 km jihovýchodně letiště Cheb (v současné době plocha pro sportovní létající zařízení SLZ, v návrhu veřejné vnitrostátní), mezinárodní veřejné letiště Karlovy Vary - 75 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

V současné době ve výstavbě. Na hranicích pozemků k dispozici voda, elektřina, plyn, kanalizace. Vzdálenosti napojení: el. energie 110 kV 0,120 m, STL 0-400 m, vodovod 200 m, splašková kanalizace 50-500 m. VTL plynovod Františkovy Lázně - Aš a položení dálkového kabelu Hranice - Aš - Libá - Cheb již realizováno. Skládka odpadu 5 km.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Aš (2008).

Limity a střety zájmů

Vzhledem k blízkosti rekreační oblasti Jesenické nádrže nutné stanovit podmínky chránící krajinný ráz a vyloučit negativní dopady na rekreační zónu. Max. výška objektů 13 m. Max. koeficient zastavění pozemků 80 %. Podíl ZPF 100 %.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz