Sokolov - Staré Sedlo

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 159 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 159 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Nachází se na východním okraji Sokolova, od města je oddělena silnicí I/6 Cheb - Karlovy Vary (výhledově R6). Lokalita je rozdělena silnicí III. třídy Sokolov - Staré Sedlo na dvě části. Jižně od lokality se nachází rekultivovaný lom Michal. Terén je mírně svažitý k SV a V. Nadmořská výška 435 - 450 m n.m.
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování.
Stav přípravy/využití: PZ je zatím v návrhu, dosud volná plocha (obhospodařované pole). PZ navržena pro průmyslové využití.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. Datum vydání: 16.09.2010, datum nabytí účinnosti: 16.10.2010
Zdroj informací: Městský úřad Sokolov - odbor rozvoje města; Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:KA Číslo kraje:05
Identifikace zóny:4
Kraj:Karlovarský kraj Kód kraje:CZ041
ORP:Sokolov Kód ORP:4107
Obec:Sokolov, Staré Sedlo Kód obce:560286, 560642
Stavební úřad:Sokolov

Doprava

Silnice:Napojení lokality ze silnice III. třídy Sokolov - Loket; návaznost na mezinárodní silnici I/6 E442 (R6) Praha - Karlovy Vary - Cheb - Pomezí n. Ohří - SRN (MÚK Sokolov, východ - 800 m).
Železnice:Celostátní železniční trať č. 140 Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Chomutov; žst. Sokolov - 5 km.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Karlovy Vary - 25 km.
Lodní doprava:PZ nemá vazbu na lodní dopravu.

Technická infrastruktura

Pitná voda: na severním okraji území, vodovod 0,1 km OC 350 řad I., je možné napojení na skupinový vodovod Horka; kanalizace: 0,6 km; plynovod: 0,05 km, DN 150 (VTL), nutno vybudovat RS; CZT: 0,7 km; elektrická energie: v místě VVN 110 kV; telekomunikační kabely: v místě dálkové vedení Telefonica.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v projednávaných návrzích nových ÚP města Sokolov a obce Staré Sedlo.

Limity a střety zájmů

Plocha je v bývalém dobývacím prostoru a je poddolována. DP i odepsány, zásoby odepsány. V okolí zájmového území je několik významných krajinných prvků, prvky ÚSES a 2 malé plochy lesa. Menší část území se nachází na půdách II. třídy ochrany ZPF.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz