PZ Vsetín - Bobrky 

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 24,52 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 24,52 ha ? tj. 100%
Geografická poloha: Lokalita I (severní) vyplňuje říční nivu severovýchodně od trati ČD č. 280 k úpatí kopce Kobyla. Lokalita II (jižní) leží nedaleko úpatí ostré hory mezi silnicí I/57 a silnicí III/05736
Funkční náplň: Plocha smíšená výrobní
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není využívána.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Datum vydání 10.9.2008, nabytí účinnosti 23.10.2008)
Zdroj informací: MěÚ Vsetín; Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:17
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Vsetín Kód ORP:7212
Obec:Vsetín Kód obce:541630
Stavební úřad:Vsetín

Doprava

Silnice:Jižní část zóny přímo zpřístupněna ze západu silnicí I/57 a z východu silnicí III/05736. Severní část zpřístupněna místní komunikací na silnici III/05736.
Železnice:Pozemky průmyslové zóny leží u trati č. 280. Železniční vlečku lze vybudovat.
Letiště:Ostrava ? Mošnov 90 km, Holešov 35 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 37km.

Technická infrastruktura

I.:Severovýchodně od lokality prochází vzdušná linka VN 22kV č. 69. Předpokládány jsou dvě krátké přípojky se dvěma novými trafostanicemi uvnitř lokality. Ochranné pásmo je 10m, u nově budovaných linek 7m. II.: Přes lokalitu prochází vzdušná linka VVN 110kV č.575 a 576 a linka 22kV č. 32. Předpokládána je výstavba nové trafostanice uvnitř areálu. Ochranné pásmo u linky VVN je 15 m u VN 22kV 10 m, u nově budovaných linek 7m. Vodovod: Přívodní řad DN 600 je veden severně od lokality I. ve směru na Valašské Meziříčí, východně od lokality II ve směru na Valašské Meziříčí. Předpokládá se vybudování vodojemu z něhož bude možné napojení. Možné je využití užitkové vody ze Vsetínské Bečvy, která je ve vzdálenosti asi 300m od lokality I a asi 60 m od lokality II. Vsetín má funkční kanalizaci i ČOV. Lokalita je však níže než ČOV. Je navržena splašková kanalizace stahující odpadní vody z oblasti Bobrky a Semetína do přečerpávací stanice u křižovatky na Semetín. Výtlačným potrubím budou odpadní vody převáděny do městské ČOV. Průmyslové vody, pokud nebudou splňovat kriteria pro zaú ;stění do běžné kanalizace, musí být čištěny přímo v areálu firmy. Dešťové vody budou odváděny do řeky Bečvy.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP Vsetín (2010).

Limity a střety zájmů

Lokalita se nedotýká chráněných území přírody. Lokalita se nedotýká přímo žádného z prvků ÚSES. Tokem Bečvy je veden regionální biokoridor.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz