Zlín - Cecilka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 16,81 ha + 5,36 ha
Využívaná plocha: 11 ha + 3 ha ? tj. 63,1%
Volná plocha: 5,8 ha + 2,36- tj. 36,9%
Geografická poloha: Rovinaté území v prostoru mezi úpatím svahu ze severu a řekou Dřevnicí .
Funkční náplň: Průmysl, logistika, administrativa.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již provozována na větší části území uvedenými investory: Tescoma, s.r.o.; Zlín Precision, s.r.o.; International CZ, s.r.o.; ITP, s.r.o. - plastikářský průmysl; Comercio Zlín s.r.o. - bezpečnost práce; KCK CYKLOSPORT Mode s.r.o. - servis, montáž jízdních kol; OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o. - elektrotechnický průmysl; Alois Doležal - DOLAS (ve výstavbě). Poslední volný pozemek (2 ha) již v majetku Institutu pro testování a certifikaci, a.s..
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: Zlín - odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu ? Katalog ploch pro výrobu ve ZK, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest .

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:13
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Zlín Kód ORP:7213
Obec:Zlín Kód obce:585068
Stavební úřad:Zlín

Doprava

Silnice:Lokalita napojena místní komunikací přes Příluky na silnici I/49 - cca 0,7 km. Výhledově návaznost na připravovanou rychlostní silnici R49; MÚK Lípa, příp. MÚK Slušovice - cca 1,5 - 2,5 km. Do lokality byla zavedena linka městské hromadné dopravy.
Železnice:Plocha leží v blízkosti koncové železniční tratě č. 331, v úseku Zlín - Vizovice vedené jako regionální; žst.Příluky - cca 0,7 km. Výhledově modernizace tratě s předpokladem možného prodloužení do žst. Valašská Polanka (celostátní trať č. 280). Železniční trať vede po protějším břehu Dřevnice - železniční vlečka málo reálná.
Letiště:Neveřejné mezinárodní letiště Otrokovice - cca 20 km, veřejné mezinárodní letiště Kunovice - cca 40 km, neveřejné vnitrostátní letiště Holešov - cca 25 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 18 km.

Technická infrastruktura

Zásobení elektřinou ze stávající linky VN 22kV zprostředkují nové trafostanice či samostatný vývod z RZ 110kV ve Slušovicích. STL rozvod plynu je u hranice území. V realizaci je prodloužení zásobovacího vodovodního řadu a oddílná kanalizace.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Zlín.

Limity a střety zájmů

Malá část plochy zasahuje za záplavovou čáru Q100 řeky Dřevnice.Ze severu na jih prochází regionální biokoridor a další regionální biokoridor je veden tokem Dřevnice. Podél severního okraje je navržen interakční prvek ÚSES.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz