Uherský Brod - U Slováckých strojíren

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 39,5 ha
Využívaná plocha: 20,4 ha - tj. 51,6%
Volná plocha: 19,1 ha - tj. 48,4%
Geografická poloha: Lokalita severně a východně obklopuje areál Slováckých strojíren a leží při silnici I/50 a regionální železniční trati č. 340.
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály, výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny).
Stav přípravy/využití: Na ploše 20,4 ha je provozována fotovoltaická elektrárna, ve fázi podrobnější projektové přípravy je východní část lokality cca 2 ha (připravuje společnost Slovácké strojírny, a.s.). Zbývající rozvojové výrobní plochy v této lokalitě nejsou zatím zastavěny.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje.
Zdroj informací: MěÚ Uherský Brod - odbor stavebního řádu a územního plánování, Krajský úřad Zlínského kraje ? odbor územního plánovaní a stavebního řádu - Katalog ploch pro výrobu ve ZK.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:ZL Číslo kraje:13
Identifikace zóny:10
Kraj:Zlínský kraj Kód kraje:CZ072
ORP:Uherský Brod Kód ORP:7208
Obec:Uherský Brod Kód obce:592731
Stavební úřad:Uherský Brod

Doprava

Silnice:Přímá vazba na silnici II/490, návazně na silnici I/50 - cca 1 km. Návaznost na výhledovou rychlostní silnici R55 - cca 25 km.
Železnice:Prostřednictvím železniční vlečky do areálu Slováckých strojíren je možné přímé napojení na celostátní železniční trať č. 341 s návazností na koridorovou trať (II. TŽK); žst. Staré Město u Uherského Hradiště - cca 23 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Kunovice - dostupnost cca 15 km.
Lodní doprava:Potenciální výhledová návaznost na průplavní spojení DOL; přístav Otrokovice - cca 35 km.

Technická infrastruktura

Územím prochází vzdušné vedení VVN 110kV a VN 22kV. Napojení lokality je možné na navrženou trafostanici TZ vzdálenou 110 m popř. na stávající trafostanici. Možné je napojení na STL rozvod ze Slováckých strojíren (120 m) a na vodovodní a kanalizační systém Slováckých strojíren s vlastní likvidací odpadních vod v ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Uherský Brod. Ve východní části PZ byla schválena v roce 2006 změna funkčního využití na plochu ,,Smíšená zóna - občanská vybavenost, podnikatelské aktivity". V roce 2010 byla schválena změna ÚP č. 9 zpřesňující využití PZ.

Limity a střety zájmů

Geologické podloží neposkytuje optimální podmínky pro zakládání staveb.Do lokality zasahují OP vzdušného vedení VVN 110 kV a VN 22 kV a OP železniční vlečky. Možnost archeologických nálezů.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz