Zábřeh - Leštinská u ČOV

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 75 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 75 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Průmyslová zóna vyplňuje volný prostor mezi průmyslovým územím a ČOV na jihovýchodním okraji města a přiléhá k toku Moravské Sázavy. Na severovýchodním okraji města je vymezena další, rozsahem i charakteristikami obdobná zóna pod názvem: Zábřeh - severovýchod, neuvedená v základní podkladové dokumentaci 1. změna ÚP VÚC Jeseníky.
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena. Pozemky jsou převvážně ve vlastnictví města. Pro její větší část (cca 2/3) probíhají jednání s možným budoucím investorem.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR.
Zdroj informací: MěÚ Zábřeh - odbor rozvoje a územního plánování

Identifikační údaje

Zkratka kraje:OL Číslo kraje:12
Identifikace zóny:12
Kraj:Olomoucký kraj Kód kraje:CZ071
ORP:Zábřeh Kód ORP:7113
Obec:Zábřeh Kód obce:541354
Stavební úřad:Zábřeh

Doprava

Silnice:Prostřednictvím silnice II/315 (přímo přiléhající k zóně) příznivá návaznost na silnici I/46 - cca 1,5 km, návazně na I/35 - E 442, postupně realizovanou jako R35 - MÚK Mohelnice (Mohelnice - Olomouc - Lipník nad Bečvou v provozu) - cca 15 km.
Železnice:Příznivá návaznost na koridorovou trať č. 270 (III. TŽK), železniční stanice Zábřeh na Moravě - cca 1 km. Železniční vlečka prochází po hranicích zóny.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Olomouc - cca 50 km, veřejné vnitrostátní letiště Šumperk - cca 12 km, veřejné mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov - cca 120 km.
Lodní doprava:V dlouhodobém výhledu dostupnost na DOL; přístav Olomouc cca 50 km.

Technická infrastruktura

Průmyslová zóna má vhodné podmínky pro napojení na městské systémy technického vybavení: zásobování vodou, kanalizace, energetické zásobování - elektroenergetika VN a plyn - středotlak. Centrální zásobování teplem se nepředpokládá.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Zábřeh.

Limity a střety zájmů

Provoz zóny nesmí negativně ovlivňovat ekologickou funkci prvků ÚSES. Výrobní činnost nesmí znečišťovat blízkou vodoteč a rybniční soustavu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz