Břeclav - Poštorná

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 44 ha
Využívaná plocha: 18 ha - tj. 41%
Volná plocha: 26 ha - tj. 59%
Geografická poloha: Průmyslová zóna Poštorná je situována na zemědělských plochách na západním okraji Břeclavi, cca 4 km od hranic s Rakouskem. Podél jižního okraje lokality vede silnice I. třídy č. 55, která je ve vzdálenosti cca 7 km napojena na dálnici D2 Brno - Bratislava. Lokalita přiléhá na jihu k průmyslovému areálu Fosfa, a.s. Lokalita je částečně zastavěna fotovoltaikou.
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba, služby, komerční plochy.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna zatím není připravena.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Zóna není vymezena v rozpracovaných ZÚR Jihomoravského kraje.
Zdroj informací: Návrh seznamu brownfieldů a průmyslových zón - Rada JMK 2009, aktualizováno 2010; MěÚ Břeclav - odbor rozvoje a správy , oddělení - úřad územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JM Číslo kraje:11
Identifikace zóny:10
Kraj:Jihomoravský kraj Kód kraje:CZ064
ORP:Břeclav Kód ORP:6204
Obec:Břeclav Kód obce:584291
Stavební úřad:Břeclav

Doprava

Silnice:Zóna přímo napojena z ulice Hájová, dále z Hlavní ulice (silnice I/ 55) s návazností na dálnici D2 Brno - Bratislava - MÚK Břeclav (cca 7 km). Výhledově bude zajištěna návaznost na obchvatové trasy silnic I/55 a I/40 (trasy vedené po jižní a západní straně lokality).
Železnice:Přímá návaznost na koridorové železniční tratě č. 330 a 250 (I., II.TŽK); žst. Břeclav - cca 3 km a celostátní trať č. 246 - žst. Boří les (1 km).
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany - cca 60 km, veřejné vnitrostátní letiště Břeclav - cca 7 km, heliport Břeclav - 4 km, Wien Schwechat - cca 80 km.
Lodní doprava:Přímá návaznost na dunajskou vodní cestu - v přípravě přístav Břeclav (cca 1 km).

Technická infrastruktura

Inženýrské sítě jsou dostupné v blízkosti lokality - vodovod, kanalizace; Na východním okraji se nachází vedení VTL plynovodu a VVN vedení elektrické energie 110 kV. Způsob a kapacity napojení lokality na technickou infrastrukturu budou řešeny s ohledem na potřeby případných investorů.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Břeclav.

Limity a střety zájmů

Složité majetkoprávní vztahy; ochrana kvalitní ZPF; ochranné pásmo hřbitova; CHOPAV řeky Moravy; výskyt archeologických nálezů nelze vyloučit.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz