Ždírec nad Doubravou - část sever a jih

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 40,1 ha
Využívaná plocha: 28,1 ha - tj. 70,1%
Volná plocha: 12 ha - tj. 29,9%
Geografická poloha: Lokalita je situována na severovýchodním okraji města, je ohraničena na severu železniční tratí Havlíčkův Brod - Hlinsko (238) a na jihovýchodě silnicí I/34. Na západě je PZ vymezena cca hranicí katastrálního území Ždírec nad Doubravou. Jižní cíp zóny sahá na území obce Sobíňov.
Funkční náplň: Smíšená výrobní plocha blíže nespecifikovaná. Část plochy na území obce Sobíňov ? lehká výroba.
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je již částečně využívána. Firmy zastoupené v PZ: Extruindustrie ČR, a.s.; Enviterm a.s.; PEKO karton s.r.o.; Strojírna Benc s.r.o.; Benzina; D&S, s.r.o.; D.O.S.s.r.o. Volné pozemky jsou ve vlastnictví převážně města Ždírec nad Doubravou, částečně je zde zastoupen i soukromý sektor (právnické i fyzické osoby).
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumetnaci.
Zdroj informací: MěÚ Ždírec, MěÚ Chotěboř.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:VY Číslo kraje:10
Identifikace zóny:4
Kraj:Kraj Vysočina Kód kraje:CZ063
ORP:Chotěboř Kód ORP:6104
Obec:Žďírec nad Doubravou, Sobíňov Kód obce:569780; 569518
Stavební úřad:Žďírec nad Doubravou

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněna ze silnice II/345, která navazuje na silnice I/374 ( 0,5 km) a následně I/37 (1,2 km); z komunikace II/345 jsou jednotlivé části PZ přístupné ze stávajících nebo návrhových účelových komunikací; silnice I/34 v návaznosti na dálnici D1; MÚK Humpolec - cca 43 km. Jsou vymezeny koridory pro přeložku silnice I/34 mimo zastavěnou část obce po západní hranici PZ s napojením na komunikaci II/345.
Železnice:Přímá návaznost zóny na celostátní železniční trať č. 238 Havlíčkův Brod - Rosice n. L. (Pardubice) - žst. Ždírec n. Doubravou v místě; předpoklady pro zavlečkování. Návaznost na koridorovou trať (I. a III. TŽK); žst. Pardubice - cca 45 km.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - dostupnost cca 35 km.
Lodní doprava:Výhledově dostupnost plánovaného přístavu na Labské vodní cestě; přístav Pardubice - cca 35 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: přívod elektrické energie 3 MW. Plynovod: DN 90. Vodovodní síť: DN 160. Kanalizace: DN 300 napojená na ČOV.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD: PZ je zahrnuta ve schváleném ÚP Ždírec nad Doubravou.

Limity a střety zájmů

Respektování krajinného rázu, průmyslová zóna je situována v sousedství CHKO Železné hory, stanoveny urbanistické regulativy využití území. Nutné respektovat výškovou hladinu stávající zástavby. V území je stanoveno OP VVN. Ve východní části je navržena plocha vodní a vodohospodářská (rybník).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz