Pardubice - Přístav - Multimodální logistické centrum

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 90 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 90 ha - tj. 100%
Geografická poloha: PZ se nachází na západním okraji zastavěného území města Pardubice, je vymezena ze severu tokem Labe a z jihu významnou železniční tratí (I. tranzitní železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň).
Funkční náplň: Kontejnerový terminál, veřejný přístav, logistické služby spojené se skladováním a distribucí zboží, obchodní činnost, lehká a střední průmyslová výroba bez negativních vlivů na okolí.
Stav přípravy/využití: Pro PZ je zpracován generel. Zatím zde nejsou umístěny žádné firmy. Vlastníkem cca 30 ha pozemků v PZ je firma Přístav Pardubice, a.s.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: ZÚR neuvádí žádné PZ ve své dokumentaci.
Zdroj informací: Společnost Přístav Pardubice a.s., Pardubického kraje - oddělení územního plánování, Magistrát města Pardubic

Identifikační údaje

Zkratka kraje:PA Číslo kraje:09
Identifikace zóny:2
Kraj:Pardubický kraj Kód kraje:CZ053
ORP:Pardubice Kód ORP:5309
Obec:Pardubice, Srnojedy Kód obce:555134, 553719
Stavební úřad:Pardubice

Doprava

Silnice:Silniční napojení na dálnici D11 je možné po I/37 ve směru Hradec Králové s využitím R35 Sedlice - Opatovice nad Labem, MÚK Chýšť vzdálena cca 25 km po silnici I/36. V návrhu přeložka silnice I/2 Praha - Kutná Hora - Pardubice s trasou vedenou podél jižního okraje lokality.
Železnice:Podél jižního okraje PZ vedena celostátní trať č. 010 Kolín - Pardubice (I. tranzitní železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň). Nejbližší žst. Pardubice - Svítkov (v místě) a žst. Pardubice - 2 km. V návrhu napojení železniční vlečkou ze žst. Pardubice - Rosice n. Labem.
Letiště:Mezinárodní veřejné letiště Pardubice jižně cca 2,6 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN s nejbližším stávajícím veřejným přístavem Chvaletice - 20 km; součást IV. multimodálního transevropského koridoru. V návrhu koncový přístav Pardubice v místě. (Nejistá realizace vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice).

Technická infrastruktura

Voda: DN150; plyn: STL, DN63 (300 m) a DN100 (1,5 km); kanalizace: DN1800 (hlavní kanalizační stoka na ČOV v Semtíně); el.energie (venkovní vedení)- 35 kV, příkon 2 MW; optické kabely (100 linek).

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Pardubic.

Limity a střety zájmů

Biokoridor nadregionálního významu. Částečně leží v záplavovém území. Splavnění Labe do Pardubic je v konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Naplnění hygienických limitů.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz