České Budějovice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 68 ha
Využívaná plocha: Dosud nevyužívaná PZ.
Volná plocha: 68 ha - tj. 100%
Geografická poloha: Plochy jsou vymezeny na severovýchodním okraji Českých Budějovic v návaznosti na stávající průmyslovou zónu v prostoru mezi silnicí I/34 , navrženou D3 a Okružní ulicí. (lokalita z ÚP 3.2.3. Na Světlících)
Funkční náplň: Blíže nespecifikované nadměstské funkce (průmysl, komerce, logistika).
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je ve fázi plánování, je navržena v ÚP města. Není zpracován žádný projekt pro konkrétní využití PZ. Vlastníky pozemků jsou převážně soukromé osoby.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ zahrnuta do projednávaného návrhu ZÚR (Označení KP22).
Zdroj informací: Magistrát města České Budějovice - odbor rozvoje a cestovního ruchu a odbor územního plánování.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:JC Číslo kraje:03
Identifikace zóny:13
Kraj:Jihočeský kraj Kód kraje:CZ031
ORP:České Budějovice Kód ORP:3102
Obec:České Budějovice Kód obce:544256
Stavební úřad:České Budějovice

Doprava

Silnice:Zóna zpřístupněná ze silnice I/34 s návazností na silnici I/3 (cca 3 km). Návaznost na postupně realizovanou dálnici D3; MÚK s I/34 - cca 0,5 km.
Železnice:Blízkost koridorové tratě č. 220 (IV. TŽK); žst. České Budějovice - cca 4 km, žst. České Budějovice, severní zastávka - cca 1,5 km. Pro zavlečkování prověřit možnosti využití stávajícího vlečkového hospodářství v areálech jižně od lokality.
Letiště:Veřejné mezinárodní letiště České Budějovice, Hosín - cca 7 km; mezinárodní letiště Praha, Ruzyně - cca 185 km.
Lodní doprava:Vltavská vodní cesta; přístav Radotín - cca 165 km, výhledově sledovaný přístav České Budějovice - cca 2 km.

Technická infrastruktura

Napojení na vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu i telekomunikační kabely je v místě či blízkém dosahu. Lokalitou prochází trasa VN 110 kV a vodovod, podél východní hranice území vede VTL plynovod.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města České Budějovice.

Limity a střety zájmů

V blízkosti území existuje významná krajinná dominanta Červený vrch, využití lokality je dále omezeno stabilizací polohy rozvojových dopravních záměrů a ochrannými pásmy technické infrastruktury přetínajícími území (vodovod, el. vedení 110 kV, VTL plynovod).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz